X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 5 / 140

632 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 140

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2543

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ    สยามบรมราชกุมารี    ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ    เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย   ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทำนุบำรุงการศึกษาของชาติ    เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรม ทรงสนับสนุน ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม   ตลอดจนวิทยาการต่างๆ   อันหลากหลาย   ทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกไทย  ภูมิปัญญาไทย และเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งทรงส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งองค์ความรู้ที่เป็นสากลและ    ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการวิจัยพัฒนาพืชสมุนไพรไทยอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทรงสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การขยายการทำสวนสมุนไพร ทรงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์พรรณไม้ไทยและพืชสมุนไพรไทย จึงนำไปสู่การริเริ่มให้มีการเก็บรักษาพันธุกรรมในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อในธนาคารพืชพรรณ ตลอดจนการศึกษาและบันทึกสารพันธุกรรม หรือ   ดีเอ็นเอ ของพันธุ์พืชที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังทรงริเริ่มโครงการสวนพฤกษชาติโรงเรียนตามโรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมือง ได้แก่ พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชเศรษฐกิจ พืชเครื่องเทศ และพืชสมุนไพร โดยทรงสนับสนุนให้มีการปลูกพืชสมุนไพรอย่างกว้างขวาง อาทิ การปลูกพืชพื้นบ้านซึ่งมีสารต้านออกซิเดชัน นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างแท้จริง

        ในส่วนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ การเก็บรักษา และการหมดอายุของเวชภัณฑ์ยา ซึ่งใช้ในโครงการแพทย์อาสาตามพระราชดำริ โครงการแพทย์เคลื่อนที่ กองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง และกองแพทย์หลวง สวนจิตรลดา นั้น มีการใช้เวชภัณฑ์ยาหลากหลายชนิด ซึ่งมีมูลค่าสูงในแต่ละปี เพื่อพระราชทานแก่ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นพระราชกรณียกิจสนองพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด

         ทางด้านโภชนาการ ทรงริเริ่มโครงการจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ เพื่อให้  

Document info
Document views632
Page views642
Page last viewedTue Jan 24 20:34:24 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments