X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 50 / 140

625 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 140

แผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภสก 503

ฝึกงานวิชาชีพ

5(0-30)    1.2-5

ภสก 506

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม 2

2(2-0)      1.1, 2

ภภน 543

เภสัชบำบัด 2

3(3-0)      1.2, 3

ภภน 552

สารสนเทศทางเภสัชศาสตร์

2(2-0)      1.2, 3

ภภน 553

การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการตรวจติดตามระดับยา

2(2-0)      1.2, 3

ภภน 554

การประเมินความปลอดภัยทางคลินิกของยา

2(2-0)      1.2, 3

ภภน 558

การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 7

2(0-8)      2-5

………….

วิชาเลือกทางวิชาชีพในสาขา

2(2-0)      1.2

รวม

20

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภสก 507

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม 3

2(2-0)      1.1, 2

ภภน 541

ชีวสถิติและวิธีการวิจัยทางคลินิก

3(3-0)      1.1, 1.2

ภภน 544

เภสัชบำบัด 3

3(3-0)      1.2, 3

ภภน 555

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาเตรียมปราศจากเชื้อ

2(1-3)      1.2, 3

ภภน 546

โภชนคลินิก

2(1-3)      1.2, 3

ภภน 556

เภสัชบำบัด 4

3(3-0)      1.2, 3

ภภน 559

การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 8

4(0-16)     2-5

รวม

19

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      39

Document info
Document views625
Page views635
Page last viewedTue Jan 24 15:42:12 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments