X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 55 / 140

580 views

0 shares

0 downloads

0 comments

55 / 140

แผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มศว.....

วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2)     1.1

คม 106

เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

3(3-0)     1.1

คม 196

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

1(0-3)     1.1

ชค 201

ชีวเคมีสำหรับเภสัชกร

4(3-3)     1.1

คม 231

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

2(2-0)     1.1

ภชภ 231

ชีวเภสัชศาสตร์ 1

4(3-3)     1.1, 2

สถ 244

สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0)     1.1

รวม

20

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

มศว.....

วิชาศึกษาทั่วไป

3(2-2)     1.1

ภสก 202

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม 1

2(2-0)     1.1

จช 222

จุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยาเบื้องต้น

4(3-3)     1.1

ภชภ 232

ชีวเภสัชศาสตร์ 2

4(3-3)     1.1, 2

…………

วิชาเลือกเสรี

3(3-0)     1.1

รวม

16

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      44

Document info
Document views580
Page views590
Page last viewedSat Jan 21 09:45:12 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments