X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 59 / 140

621 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 140

1.1

ภภน 442

เภสัชบำบัด 1

3(3-0)     1.2, 3

ภภน 443

เภสัชกรรมคลินิก

3(2-3)     1.2, 2

ภภน 444

ทักษะการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้านยา

2(2-0)      2, 4

ภภส 464

การบริหารงานเภสัชกรรมในสถานพยาบาล

2(2-0)     1.2

ภภส 469

เภสัชกรรมและการสาธารณสุข

2(2-0)     1.2

ภภค 482

เคมีของยา 2

3(3-0)     1.2

รวม

22

แผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภสก 501

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1

2(0-6)     1-5

ภสก 503

ฝึกงานวิชาชีพ

5(0-30)   1.2-5

ภสก 504

สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 1

1(1-0)     1-3, 5

ภสก 506

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม 2

2(2-0)     1.1, 2

ภภน 543

เภสัชบำบัด 2

3(3-0)     1.2, 3

ภทภ 520

เภสัชอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน

3(2-3)     1.2, 2

ภภว 591

เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์

2(2-0)     1.2

รวม

18

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภสก 502

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2

2(0-6)     1-5

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      48

Document info
Document views621
Page views631
Page last viewedTue Jan 24 06:03:01 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments