X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 61 / 140

437 views

0 shares

0 downloads

0 comments

61 / 140

แผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์

ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภสก 601

การฝึกปฏิบัติงาน 1: การพัฒนาตำรับยา

5(0-20)     2-5

ภสก 602

การฝึกปฏิบัติงาน 2: การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์

5(0-20)     2-5

ภสก 603

การฝึกปฏิบัติงาน 3: การควบคุมกระบวนการผลิตยา

5(0-20)     2-5

รวม

15

ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภสก 604

การฝึกปฏิบัติงาน 4: การจัดการระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมยา

5(0-20)     2-5

ภสก 605

การฝึกปฏิบัติงาน 5: การประสานงานการทดลองทางคลินิกและงานทะเบียนเภสัชภัณฑ์

5(0-20)     2-5

ภสก 606

การฝึกปฏิบัติงาน 6: การตลาดยา

5(0-20)     2-5

รวม

15

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      50

Document info
Document views437
Page views447
Page last viewedWed Dec 07 19:57:49 UTC 2016
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments