X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 62 / 140

544 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 140

คำอธิบายรายวิชา

. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. กลุ่มวิชาภาษา

มศว 111 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทย3(2-2)

SWU 111 Art of Thai Communication

ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

มศว 112 ภาษาไทยปริทรรศน์3(2-2)

SWU 112 Cultural Aspects of Thai Language

ศึกษากระบวนการคิดและการถ่ายทอดวรรณกรรมสำคัญของไทย ทั้งอดีตและปัจจุบัน ร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อให้เกิดความรู้และซาบซึ้งเกี่ยวกับภูมิปัญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย  เห็นคุณค่าของภาษาและความเป็นไทยด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 13(2-2)

SWU 121 English for Effective Communication I

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน  นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 23(2-2)

SWU 122 English for Effective Communication II

พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 13(2-2)

SWU 123 English for International Communication I

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน  เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและกร

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      51

Document info
Document views544
Page views554
Page last viewedThu Jan 19 17:12:39 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments