X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 7 / 140

507 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 140

คำนำ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลำดับที่ 9 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2539 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้าโดยลำดับในทุกด้าน ตามภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรีนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และคำอธิบายรายวิชา รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ไว้ เพื่อให้นิสิตทุกคนทราบและมีความเข้าใจที่ดีถึงขอบเขตเนื้อหาในหลักสูตร ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาเล่าเรียนและการลงทะเบียนเรียน และเพื่อให้นิสิตถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข้อแนะนำต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ในปีการศึกษา 2552 คณะเภสัชศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร 2 สาขา คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ และสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  ใช้ระยะเวลาการศึกษา 6  ปี สำหรับสาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์นั้นมีเนื้อหาเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (Product-oriented) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 224 หน่วยกิต ส่วนสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมมีเนื้อหาเน้นองค์ความรู้ด้านคลินิก ได้แก่ โรคและคนไข้ (Patient-oriented) มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 229 หน่วยกิต ทั้งนี้ คณะจัดการเรียนการสอนทั้งสองสาขาในลักษณะคู่ขนาน เพื่อให้โครงสร้างหลักของหลักสูตรในตอนต้นมีเนื้อหาครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นต่อการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม จากนั้นจึงจัดการเรียนการสอนแยกออกเป็นสองสาขาตั้งแต่ภาคปลายของชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป คู่มือการศึกษานี้ประกอบด้วยเนื้อหาของหลักสูตรทั้งสองสาขา ซึ่งนิสิตควรศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียด ทั้งด้านเนื้อหาองค์ความรู้และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เพื่อจะศึกษาตามความประสงค์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

คณะเภสัชศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตใหม่ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทั้งการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สมดังความมุ่งหมายทุกประการ

Document info
Document views507
Page views517
Page last viewedTue Jan 17 11:34:26 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments