X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 72 / 140

549 views

0 shares

0 downloads

0 comments

72 / 140

CH 196 Basic Organic Chemistry Laboratory02031196

บุรพวิชา คม 106 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะ

ศึกษาการตกผลึก การหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด โครมาโทรกราฟี ปฏิกิริยาของหมู่ฟังก์ชันนัลต่าง เทคนิคทางยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี

ชว 101 ชีววิทยา 13(3-0)

BI 101 BiologyI02041101

ศึกษาหลักการสำคัญของโครงสร้างและหน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรคารีโอต และยูคารีโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ไวรัส มอเนอรา โปรติสต์ เห็ดรา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ

ชว 181 ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-2)

BI 181 Biology Laboratory I02041181

บุรพวิชา : ชว 101 หรือเรียนควบคู่

ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 101

ชว 102 ชีววิทยา 23(3-0)

BI 102 Biology II02041102

บุรพวิชา : ชว 101 และ ชว 181

ศึกษาหลักการสำคัญเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา และการเจริญของพืชของสัตว์

ชว 182 ปฏิบัติการชีววิทยา 21(0-2)

BI 182 Biology Laboratory II02041182

บุรพวิชา : ชว 102 หรือเรียนควบคู่

ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 102

สถ 244 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ3(3-0)

ST 244 Statistics for Health Science02011244

สถิติกับงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      61

Document info
Document views549
Page views559
Page last viewedThu Jan 19 22:25:09 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments