X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 74 / 140

590 views

0 shares

0 downloads

0 comments

74 / 140

2. กลุ่มวิชาบังคับทางวิชาชีพ

2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิชาชีพร่วม

ภสก 101 ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0)

PMD 101 Foundation in Pharmaceutical Sciences12001201

การศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาแห่งวิชาชีพ พัฒนาการวิชาชีพทั้งของไทยและสากล บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรกับผู้รับบริการและสังคม  ความรู้เบื้องต้นต่อการเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม ในด้านการคำนวณทางเภสัชกรรม  ทางเภสัชเคมี   ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี   การใช้อุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เครื่องชั่ง เครื่องแก้ว เทคนิคทางเภสัชกรรมเบื้องต้น เช่น การชั่ง การตวง การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์  (หนังสือ ตำราอ้างอิง และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง) การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งอ้างอิง

ภสก 202 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม 12(2-0)

PMD 202 English for Pharmacy Profession 112001202

ศึกษาศัพท์พื้นฐาน  ศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวิชาชีพเภสัชกรรม  ศัพท์เฉพาะ  และศัพท์เทคนิค  ที่ใช้ในทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยศึกษาความหมายของคำจากรากศัพท์  อุปสรรค (prefix) อาคม (suffix) ของศัพท์นั้น  ศึกษาหลักการบัญญัติศัพท์และการทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานรวมถึงภาษาละตินที่ใช้ในทางเภสัชกรรม การอ่านใบสั่งยา  ศัพท์ที่ใช้ในระบบการวัดทางเภสัชกรรม  ได้แก่  ระบบเมตริก  ระบบอังกฤษ  ระบบอะวัวร์ดูพัวส์  และระบบอะโพธิคารี ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในตำรายา/เภสัชตำรับ (pharmacopeia) ของประเทศไทยและต่างประเทศ  ชื่อและบทบาทขององค์กรทางวิชาชีพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ภชภ 231 ชีวเภสัชศาสตร์ 14(3-3)

PBP 231 Biopharmacy I12001231

การศึกษาระบบร่างกายมนุษย์ในแนวผสมผสานระหว่างกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โดยศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย ระบบประสาท และอื่น ทั้งในสภาวะปกติและผิดปกติ

ภชภ 232 ชีวเภสัชศาสตร์ 24(3-3)

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      63

Document info
Document views590
Page views600
Page last viewedSun Jan 22 04:26:36 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments