X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 77 / 140

502 views

0 shares

0 downloads

0 comments

77 / 140

ภชภ 332 ชีวเภสัชศาสตร์ 43(2-3)

PBP 332 Biopharmacy IV12001332

บุรพวิชา : ภชภ 232, ชค 201, คม 106

วิชาที่ต่อเนื่องจาก ภชภ 331 โดยเน้นเนื้อหาพยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และพยาธิวิทยาคลินิก

ภชภ 333 ชีวเภสัชศาสตร์ 53(2-3)

PBP 333 Biopharmacy V12001333

บุรพวิชา : ภชภ 331, ภชภ 332

วิชาที่ต่อเนื่องจาก ภชภ 332 โดยเน้นเนื้อหาพยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบหายใจ

ภชภ 334 ชีวเภสัชศาสตร์ 63(3-0)

PBP 334 Biopharmacy VI12001334

บุรพวิชา : ภชภ 331, ภชภ 332

วิชาที่ต่อเนื่องจาก ภชภ 333 โดยเน้นเนื้อหาพยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ระบบผิวหนัง ตา หู และการใช้เคมีบำบัดในการรักษา

ภภค 381 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 12(2-0)

PPC 381 Pharmaceutical Quality Control I12001381บุรพวิชา : คม 106, คม 211

แนะนำให้รู้ถึงขอบเขตและความสำคัญของการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ข้อกำหนด หลักการประยุกต์กระบวนการทดสอบ วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปริมาตร หรือน้ำหนัก ปฏิกิริยากรด-ด่าง   ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน หลักการทางเคมีไฟฟ้า

ภภค 382 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 11(0-3)

PPC 382 Pharmaceutical Quality Control Laboratory I12001382

บุรพวิชา : เรียนร่วมกับ ภภค 381

ฝึกปฏิบัติระเบียบวิธีพื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ปฏิกิริยากรด-ด่าง ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  หลักการทางเคมีไฟฟ้า

ภภค 383 การควบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 23(3-0)

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      66

Document info
Document views502
Page views512
Page last viewedTue Jan 17 05:41:06 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments