X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 78 / 140

627 views

0 shares

0 downloads

0 comments

78 / 140

PPC 383 Pharmaceutical Quality Control II12001383บุรพวิชา : ภภค 381

ศึกษาหลักการเชิงปริมาณ และคุณภาพ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่อาศัยหลักการทางสเปกโทรโฟโตเมตรี โครมาโทกราฟี การสกัดและการแยกสาร เทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ยา และการเตรียมตัวอย่างในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งหลักการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์

ภภค 384 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 21(0-3)

PPC 384 Pharmaceutical Quality Control Laboratory II12001384

บุรพวิชา : เรียนร่วมกับ ภภค 383

ปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์เชิงปริมาณ และคุณภาพโดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ที่สลับซับซ้อนขึ้น เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ที่อาศัย สเปกโทรโฟโตเมตรี โครมาโทกราฟี

ภภว 391 เภสัชเวท 12(2-0)

PPG 391 Pharmacognosy I12001391

ศัพท์ทางพฤกษศาสตร์ พฤกษนุกรมวิธานของพืชสมุนไพร การตรวจเอกลักษณ์พืชสมุนไพรโดยอาศัยสัณฐานและลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ตามข้อกำหนดของตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia)

ภภว 392 ปฏิบัติการเภสัชเวท 11(0-3)

PPG 392 Pharmacognosy Laboratory I12001392

ปฏิบัติการในหัวข้อที่สอดคล้องกับ ภภว 391

ภภว 393 เภสัชเวท 22(2-0)

PPG 393 Pharmacognosy II12001393

สารเคมีจากสมุนไพรทั้งสารปฐมภูมิและทุติยภูมิประเภทต่าง สมุนไพรที่เป็นแหล่งให้สารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหรือองค์ประกอบอื่นในเภสัชภัณฑ์ โดยเน้นสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางยา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม รวมถึงการสกัดแยกสารสำคัญและการตรวจสอบสมบัติเบื้องต้น

ภภว 394 ปฏิบัติการเภสัชเวท 21(0-3)

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      67

Document info
Document views627
Page views637
Page last viewedTue Jan 24 16:20:03 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments