X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 83 / 140

626 views

0 shares

0 downloads

0 comments

83 / 140

โดยเน้นหน้าที่หลักขององค์กร ได้แก่ การผลิต การเงิน การตลาด การบริหารความเสี่ยง และการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อประยุกต์ใช้ในงานทางเภสัชกรรม ร่วมกับพื้นฐานทางธุรกิจ การบัญชี การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่การทำให้งานทางเภสัชกรรมประสบความสำเร็จ

ภภส 462 นิติเภสัชศาสตร์และจริยธรรม2(2-0)

PSP 462 Pharmacy Laws and Ethics12001462

การศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการควบคุมทางสังคมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเน้นทั้งด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข สิทธิบัตรยา การควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรตามกฎหมาย จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การดำเนินการตามกฎหมายเมื่อมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อให้รู้จักวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

ภภส 463 เภสัชพฤติกรรมศาสตร์1(1-0)

PSP 463 Behavioral Pharmacy12001463

การศึกษาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของคนไทย  นำเอาทฤษฎีและหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ สังคมวิทยาการแพทย์ และจิตวิทยาสังคม มาประยุกต์และอธิบายถึงพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยและพฤติกรรมการบริโภคยาของประชาชน  นำหลักการและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมาประยุกต์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรม เพื่อให้บุคคลและผู้ปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เรียนรู้ถึงคุณสมบัติส่วนบุคคลที่สำคัญในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการและเทคนิคการติดต่อสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  เรียนรู้ถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์และพฤติกรรมที่ดีของเภสัชกร ทั้งด้านพฤติกรรมวิชาชีพและบุคลิกภาพส่วนบุคคล

ภภส 464 การบริหารงานเภสัชกรรมในสถานพยาบาล2(2-0)

PSP 464 Institutional Pharmacy Administration12001464

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      72

Document info
Document views626
Page views636
Page last viewedTue Jan 24 15:52:57 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments