X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 85 / 140

534 views

0 shares

0 downloads

0 comments

85 / 140

PPC 482 Medicinal Chemistry II12001482

บุรพวิชา : ภภค 481

เป็นกระบวนวิชาที่ต่อเนื่องจากวิชาเคมีของยา1 โดยเน้นยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์ ยาปฏิชีวนะ ยาต้านมาเลเรีย ยาถ่ายพยาธิ ยาต้านโปรโตซัว ยาต้านไวรัส ยาต้านมะเร็ง ยาต้านเชื้อรา ยาลดไขมันในเลือด ยาที่ใช้กับทางเดินอาหาร  ยาขับปัสสาวะ  ให้ความสำคัญพิเศษต่อความสัมพันธ์ด้านชีวเคมีระหว่างยากับแหล่งรับเฉพาะ เอนไซม์ หรือ แมโครโมเลกุลอื่น

ภภว 495 เภสัชเวท 32(2-0)

PPG 495 Pharmacognosy 312001495

ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่จำหน่ายในร้านยา สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ทฤษฎีเภสัชกรรมแผนไทยและยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ การวิจัยและพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ภภว 496 ปฏิบัติการเภสัชเวท 31(0-3)

PPG 496 Pharmacognosy Laboratory 312001496

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ ภภว 495 เภสัชเวท 3 และถกแถลงเกี่ยวกับการนำสมุนไพรไปใช้ในการดูแลสุขภาพและรักษาโรค

ภสก 503 ฝึกงานวิชาชีพ5(0-30)

PMD 503 Professional Clerkship12001503

บุรพวิชา : ภภน 401 และ ภภน 402

การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมในองค์กรต่าง เช่น สถานบริการสาธารณสุข สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน บริษัทยา และโรงงานผลิตยาของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเข้าใจโครงสร้างองค์กรดังกล่าว บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การสัมผัสกับการทำงานของเภสัชกรในแหล่งฝึก การร่วมฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมตามวิธีปฏิบัติ (work instruction) ร่วมกับบุคลากรต่าง เรียนรู้ระบบประสานงานระหว่างกลุ่มงานและฝ่ายต่าง ในองค์กร การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาชีพ สำหรับการเป็นเภสัชกรที่ดี (professional socialization) รู้จักการนำหลักการทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองเมื่อจบออกไปทำงานมากขึ้น

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      74

Document info
Document views534
Page views544
Page last viewedWed Jan 18 20:21:08 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments