X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 87 / 140

503 views

0 shares

0 downloads

0 comments

87 / 140

PCP 241 Pharmaceutical Care Clerkship12001241

สร้างความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ สร้างความคุ้นเคยกับกระบวนการทำงานในเภสัชกรรมปฏิบัติที่เน้นความรู้ทางผลิตภัณฑ์และการจัดการเภสัชภัณฑ์ สร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพันธ์และความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อบุคคลอื่น เช่น ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรทางการแพทย์อื่น

ภภน 242 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 21(0-4)

PCP 242 Pharmaceutical Care Clerkship12001242

สร้างความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลายขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ที่หลากหลายขึ้น สร้างความคุ้นเคยกับกิจกรรมในกระบวนการทำงานในเภสัชกรรมปฏิบัติที่เน้นความรู้ทางผลิตภัณฑ์ และการจัดการเภสัชภัณฑ์อย่างกว้างขวางขึ้นและลึกขึ้น สร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพันธ์และความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อบุคคลอื่น เช่น ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรทางการแพทย์อื่น  

ภภน 341 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 31(0-4)

PCP 341 Pharmaceutical Care Clerkship 312001341

บุรพวิชา: ภภน 242

สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับยา สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ได้แก่ เภสัชวิทยา เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมี เภสัชจลนศาสตร์ และสมุนไพร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ สร้างความคุ้นเคยกับกิจกรรมในกระบวนการทำงานในเภสัชกรรมปฏิบัติที่เน้นความรู้ทางผลิตภัณฑ์ และการจัดการเภสัชภัณฑ์โดยการทดลองปฏิบัติจริง สร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพันธ์และความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อบุคคลอื่น เช่น ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรทางการแพทย์อื่น  เรียนรู้เกี่ยวกับข้อบังคับสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพและนำมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ได้

ภภน 342 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 41(0-4)

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      76

Document info
Document views503
Page views513
Page last viewedTue Jan 17 06:55:40 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments