X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 88 / 140

528 views

0 shares

0 downloads

0 comments

88 / 140

PCP 342 Pharmaceutical Care Clerkship 412001342

บุรพวิชา: ภภน 341

สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับยา สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ได้แก่ เภสัชวิทยา เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมี เภสัชจลนศาสตร์ และสมุนไพร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ สร้างความคุ้นเคยกับกิจกรรมในกระบวนการทำงานในเภสัชกรรมปฏิบัติที่เน้นความรู้ทางผลิตภัณฑ์ และการจัดการเภสัชภัณฑ์โดยการทดลองปฏิบัติจริงในการจ่ายยา เตรียมยาเพื่อสร้างทักษะขั้นต้น และเน้นการอภิปรายเชิงลึกมากขึ้น ศึกษาบทบาทเภสัชกรชุมชน ผลิตภัณฑ์ในร้านยา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพันธ์และความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อบุคคลอื่น เช่น ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรทางการแพทย์อื่น  เรียนรู้เกี่ยวกับข้อบังคับสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพและนำมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ได้

ภภน 446 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 51(0-4)

PCP 446 Pharmaceutical Care Clerkship 512001446

บุรพวิชา: ภภน 342

ฝึกทักษะที่จำเป็นในการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ทั้งจากเวชระเบียน และการสัมภาษณ์ผู้ป่วย

เพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาด้านยา การให้ข้อมูลยาแก่บุคลากรทางการแพทย์

ภภน 447 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 61(0-4)

PCP 447 Pharmaceutical Care Clerkship 6  12001447

บุรพวิชา: ภภน 446

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในงานเภสัชกรรมคลินิกที่เน้นการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาทั้งระดับผู้ป่วยเฉพาะรายและระดับหน่วยงาน สังเกตบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในงานการเตรียมยาเคมีบำบัด และสารให้อาหารทางหลอดเลือดดำ

ภภน 541 ชีวสถิติและวิธีการวิจัยทางคลินิก3(3-0)

PCP 541 Biostatistics & Methodology in Clinical Research 12001541บุรพวิชา: สถ 244

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      77

Document info
Document views528
Page views538
Page last viewedWed Jan 18 12:46:10 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments