X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 9 / 140

385 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 140

สารบัญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ………………………………………….………………………………………………………….…………..1

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ……………….……………………………………………………….…………..2

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำนิยม วัฒนธรรมองค์กร ของคณะเภสัชศาสตร์ …………………………..4

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต …………………………………………………………………………………………………………..………….6

โครงสร้างของหลักสูตร …………………………………………………………………………………………………..……………14

แผนการศึกษา ……………………………………………………………………………………………………………………………….26

คำอธิบายรายวิชา ………………………………………………………………………………………………………………………….39

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะ ………………..77

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 …………………....81

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิต พ.ศ. 2542 …………………………………94

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ……………………………………………………………..96

เครื่องแต่งกายนิสิตเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ……………………………………………………………..98

ระเบียบในการเข้าเรียนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการ

Document info
Document views385
Page views395
Page last viewedSun Dec 04 04:17:50 UTC 2016
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments