X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 92 / 140

618 views

0 shares

0 downloads

0 comments

92 / 140

PCP 558 Pharmaceutical Care Clerkship 7  12001558

บุรพวิชา: ภภน 447

การฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม โดยฝึกตั้งแต่เริ่มต้นจนครบกระบวนการดูแลผู้ป่วย เช่น ทักษะการส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย ทักษะการสืบค้นข้อมูลของผู้ป่วย การบันทึกประวัติผู้ป่วย การนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย ทักษะการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก่ผู้ป่วย เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การตอบคำถามด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ หมุนเวียนตามหน่วยบริการผู้ป่วยในสถานพยาบาล

ภภน 559 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 8 4(0-16)

PCP 559 Pharmaceutical Care Clerkship 8 12001559

บุรพวิชา: ภภน 558

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลเพื่อเพิ่มพูนความชำนาญในทักษะการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยอายุรกรรม โดยใช้ทักษะพื้นฐานที่ได้จากวิชาการปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 1-7 ร่วมกับการใช้หลักการและเหตุผลในเชิงเภสัชบำบัด เพื่อประกอบการศึกษารูปแบบการเลือกใช้ยา การประเมินการใช้ยา และติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย โดยเน้นการประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์

ภภน 641 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม 11(1-0)

PCP 641 Seminar in Pharmaceutical Care I  12001641

บุรพวิชา: ภภน 442, ภภน 443

การศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวกับเภสัชบำบัดหรือการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัย โดยเน้นความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ สรุปนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการใช้เหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภภน 642 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม 21(1-0)

PCP 642 Seminar in Pharmaceutical Care II  12001642

บุรพวิชา: ภภน 641

เป็นวิชาต่อเนื่องจากสัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวกับเภสัชบำบัดหรือการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและมีความเฉพาะยิ่งขึ้น

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      81

Document info
Document views618
Page views628
Page last viewedTue Jan 24 03:47:31 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments