X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 94 / 140

606 views

0 shares

0 downloads

0 comments

94 / 140

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความสามารถในการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยอายุรกรรมที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเน้นการใช้หลักการและเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการใช้ยาในผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป เน้นการประยุกต์หลักการและเหตุผลทางเภสัชบำบัดในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาในทางอายุรกรรม ฝึกการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น โดยเน้นการดูแลการใช้ยา เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแบบองค์รวม

ภภน 647 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 11: 4(0-16)

               การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไปกลับ12001647

PCP 647 Pharmaceutical Care Clerkship 11:  Pharmaceutical Ambulatory Care

บุรพวิชา: ภภน 559                                             

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความสามารถในการดูแลการใช้ยาแก่ผู้ป่วยนอก เช่น การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง การใช้ยาที่มีช่วงการรักษาแคบ การใช้ยาที่มีเทคนิคพิเศษ  เน้นการประยุกต์หลักการและเหตุผลทางเภสัชบำบัดในการแก้ไขปัญหาการใช้ยาในทางอายุรกรรม ฝึกการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น โดยเน้นการดูแลการใช้ยา เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแบบองค์รวม

ภภน 648 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 12: 4(0-16)

               การบริบาลทางเภสัชกรรมยาเตรียมเฉพาะราย12001648

PCP 648 Pharmaceutical Care Clerkship 12: Pharmaceutical Care Specialized in    

              Extemporaneous Preparations

บุรพวิชา: ภภน 559

การฝึกปฏิบัติงานที่เน้นทักษะในการเตรียมยาเตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งยาเตรียมเฉพาะรายทั่วไป (extemporaneous preparations) ยาเคมีบำบัด (chemotherapy) ยาเตรียมปราศจากเชื้อ (intravenous admixture) และ สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (total parenteral nutrition)

ภภน 649 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 13: 2(0-8)

               การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเฉพาะทาง12001649

PCP 649 Pharmaceutical Care Clerkship 13: Specialized Pharmaceutical Care

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      83

Document info
Document views606
Page views616
Page last viewedMon Jan 23 11:09:53 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments