X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 95 / 140

572 views

0 shares

0 downloads

0 comments

95 / 140

บุรพวิชา: ภภน 559

เลือกหนึ่งสาขาจากงานบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางดังต่อไปนี้

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็ก

(Pediatric Pharmaceutical Care)

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความสามารถในการดูแลการใช้ยาแก่ผู้ป่วยเด็ก โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการและเหตุผลทางเภสัชบำบัด เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการเลือกและปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของเด็ก เน้นการติดตามผลการใช้ยาและอาการข้างเคียงที่เกิดจากยา ฝึกการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น โดยเน้นการดูแลการใช้ยา เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแบบองค์รวม

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง

(Oncology Pharmaceutical Care)

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความสามารถในการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง  การเลือกใช้ยา  การให้ความรู้ในการใช้ยาและเน้นความรู้เกี่ยวกับอาการข้างเคียงที่เกิดจากยารักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งการติดตามและการประเมินผลการรักษา อีกทั้งเน้นเทคนิคที่ดีในการเตรียมยามะเร็ง (Cytotoxic drugs) ฝึกการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น โดยเน้นการดูแลการใช้ยา

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต

(Nephrology Pharmaceutical Care)

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความสามารถในการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต โดยเน้นการประยุกต์หลักการและเหตุผลทางพยาธิสรีระวิทยาเพื่อประกอบการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตอย่างเหมาะสม สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การควบคุมอาหาร และการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ฝึกการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น โดยเน้นการดูแลการใช้ยา เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแบบองค์รวม

การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการตรวจติดตามระดับยาในเลือด

(Therapeutic Drug Monitoring)

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาซึ่งมีช่วงการรักษาแคบ โดยเน้นการประยุกต์ใช้เหตุผลทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยที่มีสภาวะทางพยาธิสรีรวิทยาต่าง กัน เพื่อปรับแผนกำหนดการใช้ยา ให้ได้ผลการรักษาและความปลอดภัยสูงสุด

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      84

Document info
Document views572
Page views582
Page last viewedSat Jan 21 02:26:56 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments