X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 96 / 140

578 views

0 shares

0 downloads

0 comments

96 / 140

ฝึกการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น โดยเน้นการดูแลการใช้ยา เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแบบองค์รวม

เภสัชสนเทศในการบริบาลทางเภสัชกรรม

(Drug Information in Pharmaceutical Care)

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยทุกประเภทโดยเน้นการให้ข้อเภสัชสนเทศที่ถูกต้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยา เภสัชกรรม เภสัชบำบัด พิษวิทยา และอื่น เพื่อประกอบการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยการวิเคราะห์คำถาม สืบค้นและประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์และสรุปเป็นคำตอบ ฝึกการนำเสนอและถกแถลงข้อมูลทางวิชาการ อีกทั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ฝึกเขียนจดหมายข่าว รวมทั้งนำเสนอทางวิชาการ

โภชนคลินิก

(Clinical Nutrition)

การฝึกปฏิบัติงานโภชนคลินิกโดยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในการประเมินภาวะทางโภชนาการ พิจารณาความเหมาะสมของสูตรสารอาหารในผู้ป่วยประเภทต่าง ฝึกการเตรียมและปรับสูตรสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ รวมทั้งการติดตามผลการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วย ฝึกการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น  

2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิชาชีพเฉพาะสาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์

ภทภ 419 วิทยาการวิจัยด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม2(2-0)

PPT 419 Research Methodology in Pharmaceutical Technology12001419

บุรพวิชา : สถ 244  

การศึกษาถึงปรัชญาแห่งการแสวงหาความรู้ หลักการเบื้องต้นแห่งการวิจัย กระบวนการวิจัยที่ควรทราบ การตั้งคำถามการวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรและการวัดค่า ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย ถกแถลงกรณีตัวอย่าง รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

ภสก 501 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 12(0-6)

PMD 501 Research Project in Pharmaceutical Sciences I12001501

บุรพวิชา : ภทภ 419

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      85

Document info
Document views578
Page views588
Page last viewedSat Jan 21 09:15:12 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments