X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 97 / 140

515 views

0 shares

0 downloads

0 comments

97 / 140

การฝึกวางแผนโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ เขียนโครงงานวิจัย ดำเนินงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิจัยออกมา สรุปรายงานผล สามารถนำเสนอผลงานวิจัย และตอบคำถามเกี่ยวกับงานวิจัยของตนเองได้ด้วยความเข้าใจ โดยเน้นหลักการมากกว่าผลการวิจัย

ภสก 502 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 22(0-6)

PMD 502 Research Project Pharmaceutical Sciences II 12001502

เป็นวิชาต่อเนื่องจาก ภสก 501 โดยเน้นการดำเนินงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิจัยออกมา สรุปรายงานผล สามารถนำเสนอผลงานวิจัย และตอบคำถามเกี่ยวกับงานวิจัยของตนเองได้ด้วยความเข้าใจ โดยเน้นหลักการมากกว่าผลการวิจัย

ภสก 504 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 11(1-0)

PMD 504 Seminar in Pharmaceutical Sciences I12001504

สัมมนาและการนำเสนองานในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายด้านเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัย โดยเน้นความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ สรุปนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการใช้เหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภสก 505 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 21(1-0)

PMD 505 Seminar in Pharmaceutical Sciences II12001505

เป็นวิชาต่อเนื่องจาก ภสก 504 โดยเน้นหัวข้อด้านเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัยและมีความเฉพาะ

ยิ่งขึ้น

ภสก 508 การประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์สุขภาพ3(2-3)

PMD 508 Outcome Assessment of Health Products12001508

การประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง เช่น การประเมินโดยอาศัยงานวิจัยทางคลินิก การประเมินตามหลักความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การประเมินจากข้อมูลด้านชีวภาพพร้อมใช้ (bioavailability, BA) และชีวสมมูล (bioequivalence, BE) การประเมินจากข้อมูลการทดสอบเสถียรภาพของตำรับยา

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      86

Document info
Document views515
Page views525
Page last viewedTue Jan 17 19:29:37 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments