X hits on this document

Word document

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN - page 10 / 14

124 views

0 shares

1 downloads

0 comments

10 / 14

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

11.2 - Fara a prejudicia dreptul contractorului conform clauzei  20.1, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 14.3; in acest caz va notifica in scris acest fapt achizitorului.

12. Finalizarea lucrarilor

12.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare tronson al lor prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

12.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, contractorul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate contractorului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a contractorului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

12.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

12.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

13. Perioada de garantie acordata lucrarilor

13.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

13.2 - (1) In perioada de garantie, contractorul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Contractorul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe proprie cheltuiala, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

   a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

   b) unui viciu de conceptie, acolo unde contractorul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

   c) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractor a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza din vina contractorului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

13.3 - In cazul in care contractorul nu executa lucrarile prevazute la clauza 13.2, alin. (1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la contractor sau retinute din sumele cuvenite contractorului.

Document info
Document views124
Page views128
Page last viewedThu Jan 19 21:40:46 UTC 2017
Pages14
Paragraphs240
Words5938

Comments