X hits on this document

Word document

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN - page 13 / 14

121 views

0 shares

1 downloads

0 comments

13 / 14

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

19. Penalitati, daune-interese

19.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din pretul contractului, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

19.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 14.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din plata neefectuata, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

20. Rezilierea contractului

20.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese.

20.2 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

20.3 - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata contractorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor.

20.4 - In cazul prevazut la clauza 20.2 si 20.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

21. Cesiunea contractului

21.1 - Contractorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

21.2 - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

22. Forta majora

22.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore.

22.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

22.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti

Document info
Document views121
Page views125
Page last viewedWed Jan 18 10:46:08 UTC 2017
Pages14
Paragraphs240
Words5938

Comments