X hits on this document

Word document

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN - page 14 / 14

123 views

0 shares

1 downloads

0 comments

14 / 14

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

23.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si contractorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

23.3 - Partile au obligatia de a prevedea in Conditiile specifice de contractare, modalitatea de solutionare a litigiilor.

24. Limba care guverneaza Contractul

24.1 - Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

25. Comunicari

25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

25.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabila contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legislatiei din Romania.

Achizitor,       Contractor,

Document info
Document views123
Page views127
Page last viewedThu Jan 19 15:05:06 UTC 2017
Pages14
Paragraphs240
Words5938

Comments