X hits on this document

Word document

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN - page 2 / 14

131 views

0 shares

1 downloads

0 comments

2 / 14

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

ANEXA 1

Conditii generale de contractare

1. Definitii

1.1 - In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre o autoritate contractanta, in calitate de "achizitor", si, un prestator de servicii, in calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de parti, cuprinde conditiile generale de contractare, conditiile specifice de contractare, anexele si orice alte documente la care se face referire aici;

b) achizitor si contractor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in preambulul prezentului Contract;

c) pretul contractului - pretul platibil contractorului de catre achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul unde contractorul executa lucrarea;

f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

g) zi - zi calendaristica.

2. Aplicabilitatea si documentele contractului

2.1 - Clauzele cuprinse in Conditiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate, modificate sau anulate in Conditiile specifice de contractare prin inscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.

2.2 - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele contractului.

2.3 - Documentele prezentului contract sunt:

a) formularul de contract;

b) acte aditionale, daca exista;

c) conditiile specifice de contractare;

d) propunerea tehnica si propunerea financiara;

e) caietul de sarcini;

f) alte anexe la contract;

g) conditiile generale de contractare.

In caz de ambiguitati sau discrepante intre documentele contractului, ordinea de decadere va fi aceeasi cu ordinea enumerarii de mai sus.

Document info
Document views131
Page views135
Page last viewedMon Jan 23 17:39:52 UTC 2017
Pages14
Paragraphs240
Words5938

Comments