X hits on this document

Word document

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN - page 3 / 14

129 views

0 shares

1 downloads

0 comments

3 / 14

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

2.4 - Contractul de executie intra in vigoare la data precizata in Conditiile specifice de contractare.

3. Standarde

3.1 - (1) Contractorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre contractor in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor specificate in contract.

   (2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

3.2 - Propunerea tehnica, in baza careia a fost atribuit prezentul contract, se constituie in anexa la contract.

4. Caracterul confidential al contractului

4.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

   a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

   b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale;

   (2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului.

4.2 - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

   a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta, sau

   b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire, sau

   c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

5. Drepturi de proprietate intelectuala

5.1 - Contractorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

   a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

   b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

   cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini furnizate de catre achizitor.

6. Protectia patrimoniului cultural national

6.1 - Toate fosilele, monetele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

Document info
Document views129
Page views133
Page last viewedMon Jan 23 15:08:05 UTC 2017
Pages14
Paragraphs240
Words5938

Comments