X hits on this document

Word document

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN - page 5 / 14

122 views

0 shares

1 downloads

0 comments

5 / 14

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica contractorul, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

7.8 - (1) Perioada garantiei de buna executie pentru lucrarile de constructii-montaj se stabileste, de catre achizitor, prin Conditiile specifice de contractare.

(2) Pentru echipamentele si utilajele tehnologice incorporate in cadrul lucrarii, perioada de garantie este cea precizata de producator prin cartea tehnica.

(3) Perioada de garantie incepe cu data receptiei efectuate la terminarea lucrarilor si se termina cu data receptiei finale.

7.9 - Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

   a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

   b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

8. Obligatii si resposabilitati ale contractorului

8.1 - (1) Contractorul are obligatia de a proiecta, in limitele prevazute de contract, de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Contractorul are obligatia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

8.2 - Contractorul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a resurselor financiare necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

8.3. - (1) Contractorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata, de catre achizitor, contractorului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Contractorul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca, totusi, contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre contractor, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Contractorul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele)

Document info
Document views122
Page views126
Page last viewedThu Jan 19 00:37:21 UTC 2017
Pages14
Paragraphs240
Words5938

Comments