X hits on this document

Word document

Det rumsliga, det rörliga och det medierade - page 1 / 17

80 views

0 shares

3 downloads

0 comments

1 / 17

Paper presenterat vid 16. nordiska konferensen för medie-och kommunikationsforskning

Kristiansand, Norge, 15-17 Augusti 2003.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Det rumsliga, det rörliga och det medierade

Reproduktion av plats och rum genom medieanvändning

Magnus Andersson

Konst, kultur och kommunikation (K3)

Malmö högskola

Introduktion

I en värld som allt mer kännetecknas av deterritorialisering, där kulturella och ekonomiska flöden sprider sig (om än ojämnt), spelar medier och mediekonsumtion en viktig roll. I detta paper argumenterar jag för att medier och mediekonsumtion har en viktig strukturerande funktion för människors upplevelse av plats och rum, som verktyg för reterritorialisering. Medierna kan via Giddens struktureringsteori ses som regler och resurser som möjliggör orientering i en vardag som blir alltmer rumsligt komplex, där varje geografisk plats är ett aggregat av mångfaldiga rumsliga kontexter.

Att se medierna i ett sammanhang av geografisk strukturering har konsekvenser för publikforskningen. Fokus måste breddas. Det är inte tillräckligt att studera receptionens tolkningsprocess eller hur och var man använder medier. Medieanvändning kan inte ses som en isolerad företeelse, eller som parentes i det övriga vardagliga flödet av agerande, handlande och upplevelse. Det är istället nödvändigt med ett perspektiv som ser till helheten, att se reflexiva sociokulturella aktörer där mediekonsumtionen är en ständigt pågående praktik. Varje situation, varje stycke i en människas livsbiografi, har en koppling till medier på ett eller annnat sätt (som minnesspår, expertkälla eller kontrast). Anlägger man ett sådant perspektiv blir det också möjligt att knyta medieforskningen närmare en allmän kulturteoretisk tradition där representation, rum, identitet och kultur är gemensamma nämnare.

Förändringar i forskning och samhälle

Sedan mediepubliken blev en forskningsfråga, eller ett forskningsfält för så där 50 år sedan, har det hänt mycket – både i samhället och inom forskningen. I forskningsöversikter

Document info
Document views80
Page views83
Page last viewedSat Jan 21 22:30:51 UTC 2017
Pages17
Paragraphs110
Words6648

Comments