X hits on this document

Word document

Det rumsliga, det rörliga och det medierade - page 6 / 17

73 views

0 shares

3 downloads

0 comments

6 / 17

Det är två ömsesidigt relaterade faktorer som är relevanta att ta med sig från denna diskussion, dels rörligheten, dels de mångdimensionella förbindelserna mellan olika platser. Båda dessa i grunden geografiskt friställande (deterritorialiserande) processer ställer paradoxalt nog, eller snarare just därför, högre krav på ökat fokus på det rumsliga. Sociologen John Urry ser exempelvis rörligheten som så viktig att han menar att det borde ersätta samhället (society) som sociologins främsta studieobjekt (1999). Rapport & Dawson menar att det är i och genom rörelsen som vi gör oss hemmastadda; vi är alla miljö- och identitetsmässiga resenärer (1998: 33). Rörligheten är också kopplad till ett nytt, processlikt perspektiv på platsen. Även om det som Malkki noterar finns en relativt essentiell förståelse av det geografiska i vårt vardagsspråk (1997: 54ff) – i vardagslivet framstår inte hemmet som en social konstruktion – är det viktigt att problematisera platsen, att inte ta den för given som något historiskt oföränderligt som sätter sin prägel på sina invånare. Inte heller är platsen ett avgränsat territorium, vars enda funktion är att utgöra (neutral) scen för det sociala livet. Istället bör platsen ses som en specifik sammansättning av sociala relationer, en mångfaldig mötesplats, omöjlig att avgränsa med en ritad linje. Geografen Doreen Massey uttrycker det:

Instead then, of thinking of places as areas with boundaries around, they can be imagined as articulated moments in networks of social relations and understandings, but where a large proportions of those relations, experiences and understandings are constructed on a far larger scale than what we happen to define for that moment as the place itself, whether that be a street, or a region or even a continent (1994: 155).

Det Massey säger är att utsidan eller omvärlden och sociala aktörer är delaktiga i skapandet av den enskilda platsens unika karaktär. Det som en gång var en karta med länder i olika färger, med tydligt markerade linjer emellan, framstår plötsligt som ett nätverk av relationer, vilket inte lämnar någon plats förbindelselös.

Vad spelar då medier för roll i dessa förändringar? Först och främst är medierna en del av såväl rörligheten som de mångdimensionella förbindelserna mellan platser (jmf Appadurai, 1996: kap. 1). De flöden som utmanar den platsspecifika gemenskapen består av människor, smaker, dikter, symboler, pengar, TV-serier, telefonlinjer, maträtter, musik och mycket annat. Härigenom är medierna en viktig faktor till ifrågasättandet av antropologins grunder i platsbunden etnografi av specifika kulturer. När antropologer pekar på nödvändigheten av ett fokus på processer, förhandlingar, relationer och bifokalitet utgör det en god grund för samarbete mellan antropologer och medieforskare. På motsvarande sätt finns möjligheter till

Document info
Document views73
Page views76
Page last viewedWed Jan 18 12:35:22 UTC 2017
Pages17
Paragraphs110
Words6648

Comments