X hits on this document

Word document

Det rumsliga, det rörliga och det medierade - page 7 / 17

74 views

0 shares

3 downloads

0 comments

7 / 17

forskningsplattformar där medieforskare och geografer vidareutvecklar platsens symboliska dimension, dvs hur medier och representationer bygger upp vår föreställning av världen, och dess betydelse för den geografiska upplevelsen.

Konstaterandet att platser är lager på lager av sociala relationer river dock inte barriärerna mellan olika forskningsdiscipliner. Samtidigt tycks det finnas tendenser till en relativ konsensus kring vikten av det geografiska, platser och rum inom den kulturteoretiska fraktionen av sociologi, antropologi, etnologi, geografi och medieforskning, där en av utmaningarna är att jämka samman alla perspektiv på hur människan förhåller sig till dessa saker. På vilket sätt kan publikforskningen bidra med kunskap om rörlighet och platser? Hur införlivar människor gränser? Vad betyder medierna för anskaffandet av en orienteringsbar världsbild? I dessa frågor tror jag att forskning kring medieanvändning kan dra nytta av Giddens struktureringsteori.

Kontext och struktur

Frågan om handling och struktur är lika gammal som samhällsvetenskapen. Den hämtar sin grund från skillnaden mellan humaniora och naturvetenskap och hur denna tar gestaltning i en ny vetenskap om samhället. Betoningen av determinerande externa strukturer och deras makt över människans handlande och agerande återfinns hos sociologiska föregångare som Marx och Durkheim, men också hos Levi-Strauss och strukturalisterna och ända fram till nutida poststrukturalister. På andra sidan skalan finner vi tidigt Webers betoning av den medvetne aktören vars handlingar har mening för henne/honom, liksom en lång tradition av hermeneutik och fenomenologi.

Giddens struktureringsteori grundar sig i ett missnöje med denna dualism, framför allt obalansen där å ena sidan strukturbetonande sociologi och strukturalism ställer sig frågande inför subjektivitet, å andra sidan där fenomenologi och hermeneutik har svårt att gripa naturens värld eftersom den föregår utom subjektet (1984: 1f). Struktureringsteorin är ett försök att på ett ontologiskt snarare än epistemologiskt plan jämka samman människors meningsfulla och reflexivt medvetna handlingar respektive sociala kontexters strukturella egenskaper i en och samma ansats (1984: xx). För att lyckas med detta så ser Giddens inte handling och struktur som en dualism, det vill säga som ett absolut antingen eller, utan som en dualitet. Struktur är inget externt skelettliknande fenomen som sätter prägel på alla handlingar. Struktur handlar om egenskaper som gör att sociala handlingar är relativt lika trots avstånd i tid och rum. Strukturer ’binder’ tidrum i sociala system:

Document info
Document views74
Page views77
Page last viewedThu Jan 19 04:39:34 UTC 2017
Pages17
Paragraphs110
Words6648

Comments