X hits on this document

Word document

Det rumsliga, det rörliga och det medierade - page 8 / 17

83 views

0 shares

3 downloads

0 comments

8 / 17

To say that structure is a ‘virtual order’ of transformative relations means that social systems, as reproduced social practices, do not have ‘structures’ but rather exhibit ‘structural properties’ and that structure exists, as time time-space presence, only in its instantiations in such practices and as memory traces orienting the conduct of knowledgeable human agents (Giddens, 1984: 17).

Struktur och handling är inte motverkande, de är komplementära. De konstituerar varandra när de vävs samman i sociala livets dagliga handlingar. Som beteckning för detta ömsesidiga beroendeförhållande talar Giddens om strukturdualitet (duality of structure); strukturer är närvarande i varje social situation. De är närvarande i form av regler och resurser som utnyttjas för socialt handlande. I samma stund som dessa regler och resurser utnyttjas för ’skapandet’ av sociala handlingar reproduceras de. Det kan uttryckas som att varje produktionsakt är en reproduktionsakt. Ett ofta citerat exempel gällande strukturdualiteten är den parallell Giddens drar till språket och grammatiken. Precis som strukturella egenskaper består språket av ett system av regler och resurser som är tillgängligt för alla. Språket skapar möjligheter för att uttrycka sig på samma gång som det begränsar vad man kan säga (för att bli förstådd). Varje gång man använder sig av språket reproducerar man också dess grammatiska regler. På samma sätt är strukturer eller strukturella egenskaper en allmän tillgång vilka är delaktiga i social interaktion, till exempel mänskliga möten, genom att de strukturerar själva interaktionen som därmed reproduceras.

Struktureringsteorin avser att studera hur sociala handlingar formeras över tid och rum. Socialt handlande är inte unikt, det upprepar sig. Sociala aktörer är inte skapare av sociala handlingar, de är snarare åter-skapare av dem, vilket definierar dem som aktörer. Det vill säga, aktörer reproducerar med – och genom – sina aktiviteter de förhållanden som gör aktiviteterna möjliga (1984: 2). Men hela denna reproduktionsprocess kräver någon slags kunskap eller medvetenhet hos aktören. Det är här som reflexiviteten kommer in, en reflexivitet som inte enbart handlar om självmedvetenhet utan även om en kontinuerlig koll av sociala livets alla handlingar.

Reflexivitet och koll på sina handlingar föregår enligt Giddens på olika nivåer, det vill säga själva medvetandet kan kategoriseras utifrån närheten till dagliga livets sociala flöde. Giddens talar om praktiskt och diskursivt medvetande. Den kontinerliga kontrollen av sina handlingar, vad Giddens kallar reflexiv monitorering, är framför allt knuten till det praktiska medvetandet. Det handlar om en tillit till outtalade antaganden om vad som förväntas av

Document info
Document views83
Page views86
Page last viewedMon Jan 23 16:58:33 UTC 2017
Pages17
Paragraphs110
Words6648

Comments