X hits on this document

110 views

0 shares

3 downloads

0 comments

4 / 15

 • -

  4-

  • 2.

   ิววัฒนาการของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์นันมีวิวัฒนาการทีรวดเร็วมาก ตังแต่ยุคสมัยดึกดําบรรพ์เป็นต้นมา มนุษย์เรามีความ พยายามทีจะคิดค้นเค ืรองมือให้มาช่วยในการคํานวณและการนับ ตังแต่เ ิรมต้นใช้ ินวมือนับ จนมาใช้ก้อนกรวด หิน มนุษย์จึงคิดค้นวิ ีธการทีง่ายกว่า ีนจนกลายมาเป็นกลไกทีใช้ในการคํานวณ จนวิวัฒนาการมาเป็น คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 4 ยุค ดัง ีน

  • ยุคก่อนเค ืรองจักรกล (Premachanical)

  • ยุคเค ืรองจักรกล (Mechanical)

  • ยุคเค ืรองจักรกลระบบอิเล็กทรอ ินกส์ (Electromechanical)

  • ยุคเค ืรองอิเล็กทรอ ินกส์ (Electronic)

   • 2.1

    คอมพิวเตอร์ในยุคก่อนเค ืรองจักรกล (ประมาณ 2,000 - 3,000 ปีมาแล้ว) ประวัติของคณิตศาสตร์เ ิรมต้นเมือคนเราต้องจดนับป ิรมาณทีมากกว่าห ึนง มนุษย์เผ่าทีเร่ร่อนในยุค แรกนับและบันทึกจํานวนสัตว์ในฝูงได้แม้ไม่มีระบบจํานวนเป็นลายลักษณ์อักษรในการนับ โดยเขาใช้วิ ีธ เก็บก้อนกรวดห ืรอเมล็ดพืชไว้ในถุง ถ้าจํานวนมีค่ามากก็จะใช้ ินวต่างๆ เป็นสัญลักษณ์แทนจํานวน 10 และ 20 พวกเขาได้พัฒนาแนวคิดเกียวกับจํานวนว่าเป็นสัญลักษณ์ซึงแตกต่างจาก ิสงของทีกําลังนับ เมือการเก็บข้อมูลและการนับมีความซับซ้อนมากขึน มนุษย์ได้ประดิษฐ์เค ืรองช่วยในการทํางาน ลูกคิดเป็นเค ืรองมือช ินดห ึนงในยุคแรก ซึงไม่สามารถชีชัดแหล่งทีมาแน่นอนได้ แต่เป็นไปได้ทีจะมีต้น กําเ ินดมาจากชาวบาบิโลน ลูกคิดเป็นทีูร้จักตังแต่สมัยก ีรกและโรมันตอนต้น ในตอนแรกลูกคิดมีผิวหน้า หยาบใช้เม็ดมันๆ ห ืรอเป็นแผ่นหินใส่เค ืรองหมายเพือบอกตําแหน่งจํานวนและใช้ก้อนกรวดเป็นตัวนับ ชาวโรมันเ ีรยกก้อนกรวดนันว่า แคลคูไล ซึงก่อให้เกิดคําว่า แคลคูเลชัน ซึงหมายถึงการคํานวณขึ

ูรปที2.1 ลูกคิดชาวจีน และ เค ืรองคํานวณของปาสคาล

อุปกรณ์ช ินดแรกของโลกทีเป็นเค ืรองมือในการคํานวณก็คือลูกคิดนันเอง ซึงถือได้ว่า เป็นอุปกรณ์ใช้ ช่วยการคํานวณทีเก่าแก่ทีสุดในโลกและคงยังใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ใน ีป พ.. 2158 นักคณิตศาสตร์ ชาวสก็อตแลนด์ชืJohn Napier ได้สร้างอุปกรณ์ใช้ ช่วยการคํานวณขึนมา เ ีรยกว่า Napier's Bones มี ูรปร่างคล้าย ูสตรคูณในปัจจุบัน ใน ีป พ.. 2185 นักคณิตศาสตร์ชาวฝรังเศสชืBlaise Pascal คิดว่าน่าจะ มีวิ ีธทีจะคํานวณตัวเลขได้ง่ายกว่า เขาได้ออกแบบ เค ืรองมือช่วยในการคํานวณโดย ใช้หลักการหมุนของ ฟันเฟืองหนึงอันถูกหมุนครบ 1 รอบ ฟันเฟืองอีกอันห ึนงซึงอยู่ ทางด้านซ้ายจะถูกหมุนไปด้วยในเศษ 1 ส่วน 10 รอบ เค ืรองมือของปาสคาล ีนถูกเผยแพร่ออก ูส่สาธารณะชน เมือ พ.. 2188 แต่ไม่ประสบ ความสําเร็จเท่าทีควรเ ืนองจากราคาแพง และเมือใช้งานจ ิรงจะเกิดฟันเฟืองติดขัดบ่อยๆ ทําให้ผลลัพธ์ทีได้ ไม่ค่อยถูกต้องตรงความเป็นจ ิรง

รายวิชา ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขันต้น

ภาคเรียนที 1/2552

Document info
Document views110
Page views115
Page last viewedSat Jan 21 09:40:53 UTC 2017
Pages15
Paragraphs270
Words2291

Comments