X hits on this document

PDF document

1.0 PENGENALAN - page 26 / 26

94 views

0 shares

2 downloads

0 comments

26 / 26

Untitled-67

70

MOHD. AZHAR, AZMI SHAH & MUHAMAD FAUZI

Azizah Lebai Nordin. 2001. “Pendidikan Agama Islam dan Kesannya terhadap Kehidupan Insan Yang Bermoral”.

dalam Kerta Kerja Persidangan Kebangsaan Pendidikan Moral dalam Dunia Globalisasi, Universiti Malaya, 23-25 Mei. Baharuddin Ahmad. 2000. Kehilangan Makna Asal: Pengajaran Bahasa Melayu di Persimpangan Jalan. dalam

Majalah al-Hikmah ISTAC. 18(1): 12. Berhanuddin Abdullah. 2000. “Masalah Sosial: Strategi Penyelesaian Menerusi Organisasi Dakwah”. dalam Dakwah

dan Perubahan Sosial. 144. Elkind, David. 1995. School and Family in the Postmodern World. dalam Journal of Moral Education. 77: 7. Fariza Md. Sham et al. (eds). 2000. Dakwah dan Perubahan Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan

Distributors Sdn. Bhd. Ghazali Darusalam. 1997. Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors

Sdn. Bhd. Ghazali Basri. 1988. Rousseau’s Child Educational Deveopment Theory Seen In The Light of al-Ghazali’s Thoughts,

dalam Jurnal Pendidikan Islam, Thn. 2. Bil. 7, Biro Pendidikan ABIM. Ghazali Othman dan Yusfarina Mohd. Yussof. 2001. “Peranan Nilai-nilai Tradisi dan Agama dalam Pembentukan

Semula Masyarakat”. dalam Kerta Kerja Persidangan Kebangsaan Pendidikan Moral dalam Dunia Globalisasi, Universiti Malaya, 23-25 Mei. Halstead, J. M. 1997. Muslim and Sex Education. Journal of Moral Education. 26: 317. Ismail Faruqi. 1992. Tauhid Its Implications for Thought and Life. Herndon: IIIT. Ismail Hussein, Wan Hashim Wan The dan Ghazali Shafie. 1997. Tamadun Melayu: Menyongsong Abad Kedua

Puluh Satu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Idris Zakaria. 1997. Kemajuan Negara dan Gejala Sosial: Kupasan Falsafah. dalam PEMIKIR, Jul-Sept. m.s. 158. Mohd. Janib Johari. 1994. Moral: Teori Aplikasi dan Permasalahan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malay-

sia. Mohd. Kamal Hassan. 1989. Values Education Framework Based on Islamic Concepts and Precepts: dalam Jurnal

Pendidikan Islam. 2(3): 23. . 1988. Peranan Akhlak dalam Pendidikan Islam: Biro Pendidikan ABIM. Jurnal Pendidikan Islam. 2(7): 32. Mohd. Sani. 2000. Kebudayaan Barat dan Pegangan Hidupnya. RISALAH. 3(99): 21. Mohd. Shahir Abdullah. 2000. Masalah Sosial: Strategi Penyelesaian Menerusi Organisasi Dakwah. Dakwah dan

Perubahan Sosial. 161. Mohd. Shahir Abdullah. 2000. Masalah Sosial: Strategi Penyelesaian Menerusi Organisasi Dakwah. Dakwah dan

Perubahan Sosial. 161. Muhammad ‘Uthman el Muhammady. 1987. Islamic Solutions to the Spiritual and Moral Crisis of Present Day

Society. Biro Pendidikan ABIM. Jurnal Pendidikan Islam. 2(5). Mustafa Kamil Ayub. 1998. Menangani Dilema Orang Melayu. Dewan Masyarakat. 7(36): 23. Muhamad Haji Ikhsan. 1995. Ledakan Maklumat dan Perubahan. Dewan Masyarakat. 4(33): 23. Nik Mustapha Nik Hassan dan Mohd. Ridhuan Tee Abdullah (eds.). 1994. Islam dan Kemajuan Masyarakat.

Kuala Lumpur: IKIM. Shahrom TM Sulaiman. 2001. Realiti dan Ilusi Kehidupan Maya dalam Era Siber. Selangor: Mahzum Book

Services. Shofield, H. 1977. The Philosophy of Education: An Introduction. London: George Allen & Unwin. Siti Fatimah Abdul Rahman dan Hamiza Ibrahim (eds.). 1994. Islam: Penyelesaian Permasalahan Zaman Moden.

Kuala Lumpur: IKIM. Wan Liz Wan Omar. 2000. Gagasan Alaf Baru: Mencetus Kebangkitan Malaysia Membina Keagungan. Selangor:

Thinker’s Library Sdn. Bhd. Wilson, J. 1990. A New Introduction to Moral Education. London: Casell. Zulki ple Abd. Ghani. 1997. Kesan Media Massa Terhadap Perubahan Sosiobudaya. Tamadun. 40:

41–42. Zulkarnain Yusoff. 1994. Budaya Barat dan Pengaruhnya dalam Masyarakat Melayu. Dewan Islam. 1(3): 18–19.

70

02/16/2007, 18:16

Document info
Document views94
Page views97
Page last viewedTue Jan 17 05:33:07 UTC 2017
Pages26
Paragraphs430
Words9433

Comments