X hits on this document

101 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 23

راهكاري براي ارتقاي كيفيت آموزش:

دانشجويان خود را چگونه به استفاده از منابع و پايگاه‌هاي اطلاعاتي هدايت مي‌كنيد؟1

وجود انواع منابع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني در كتابخانه‌ها- كه با هزينه و تلاش بسيار فراهم مي‌شوند- يكي از ضروريات نظام آموزشي و مهمترين ابزار كار استاد و دانشجو است. دسترسي به اطلاعات جديد و استفاده از آن براي روز‌آمد كردن محتواي درسها نه تنها موجب ارتقاي دانش استادان مي‌شود بلكه كيفيت آموزش به دانشجويان را نيز به طور قابل ملاحظه‌اي بالا مي‌برد. با وجود اهميت استفاده از منابع و پايگاه‌هاي اطلاعاتي براي دسترسي به دانش جديد، نتايج بسياري از پژوهشها نشان مي‌دهد كه در برخي دانشگاه‌ها، ميزان استفاده از منابع و پايگاه‌هاي موجود در كتابخانه‌ها بسيار پايين‌ است (دياني، 1377).

   در مورد دانشجويان، عادت مراجعه به كتابخانه و استفاده از منابع متنوع و سودمند آن در واقع توسط استادان شكل مي‌گيرد. به عبارت ديگر، استادان تأثير زيادي بر بهبود رفتار اطلاع‌يابي دانشجويان دارند. از اين رو، لازم است استادان شيوه‌هاي تشويق و هدايت دانشجويان را به منابع و پايگاه‌هاي اطلاعاتي فراگيرند. بدين منظور، مي‌توان از شيوه‌هاي زير استفاده كرد:

‭.1‬

در ابتداي هر ترم و آغاز تدريس هر درس، استادان مي‌توانند از دانشجويان (به صورت فردي يا گروهي) بخواهند تا با مراجعه به منابع موجود در كتابخانه، فهرستي از تعدادي كتاب، مقاله، پايان‌نامه و مانند آنها را كه با شرح درس مرتبط هستند تهيه و براساس يكي از شيوه‌هاي استاندارد تنظيم كرده و تحويل دهند. مزيت اين كار در آن است كه هم دانشجويان و هم استادان با انواع منابع، از جمله منابع جديدي كه به كتابخانه افزوده شده است آشنا شوند و نويسندگان و مترجمان مطرح را نيز شناسايي مي‌كنند. براي پي‌بردن به شيوه‌هاي استاندارد تدوين كتابشناسي (فهرست منابع و مآخذ) نيز مي‌توان به منابع مربوطه در كتابخانه مراجعه كرد.

‭.2‬

استاد مي‌تواند از دانشجويان بخواهد كه با مراجعه به معتبرترين منابع موجود در زمينه درس مورد نظر، صورتي از مهمترين موضوعها و سرفصلها را شناسايي كرده و به صورت مكتوب تحويل دهند. مزيت اين كار آشناشدن دانشجويان با زمينه‌هاي بحث در درس مورد نظر مي‌باشد. استاد نيز مي‌تواند با شناسايي دامنه موضوعها، نسبت به تجديد نظر در سرفصلها و روزآمدكردن آن اقدام كند.

1)  رحمت‌الله فتاحي(دانشيار گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه فردوسي مشهد)

Document info
Document views101
Page views101
Page last viewedWed Jan 18 01:46:44 UTC 2017
Pages23
Paragraphs396
Words7190

Comments