X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 10 / 255

1264 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 255

Sekmības analīze.

Regulāra pašnovērtēšanas materiālu prezentācija un analīze DADI padomē.

Piedalīšanās zinātnisko darbu analīzē DADI padomē.

Darba devēju atsauksmju analīze DADI padomē par absolventiem.

Iegūtā informācija ļauj koriģēt priekšmetu saturu, nepieciešamības gadījumā mainīt  priekšmetu secību pa kursiem un pusgadiem .

Kvalifikācijas darba izpildes organizācija – studentu plūsma tiek sadalīta mazās grupās kā iepriekšējā mācību gadā.

5.2. Izmantoto mācību metožu lietderība programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanā

Maģistru studiju ilgums ir 2 gadi, apjoms 81 KP, no tiem 43 KP sastāda obligātie studiju priekšmeti, 14 KP ir obligātās izvēles priekšmeti, 4 KP ir brīvās izvēles priekšmeti un 20 KP ir maģistra darbs.

Programmā apmācība norit klasiskā stilā ar lekcijām, semināriem, laboratorijas un praktiskajiem darbiem un studiju darbiem.

Lekcijas notiek modernās auditorijās, izmantojot filmplēves un diaprojektoru, datoru un videoprojektoru. Praktiskās nodarbībās un studiju darbos arvien plašāk tiek izmantots grupu un komandu darbs. Tā, piemēram, tiek pievērsta uzmanība studentu apmācībai grupās, izsniedzot 2-4 studentiem kopējus studiju darba uzdevumus. Katrs students izpilda savu darba daļu un rezultātus apvieno kopējā darbā, šajā gadījumā kopējā programmpaketē.

Studentiem ir iespējas izmantot mācību līdzekļus, lekciju konspektus no interneta, ko sagatavojuši institūta pasniedzēji.

Maģistrantiem ir kopēji referāti semināros, kas ir saistīti ar pēdējiem specializētiem tehniskiem žurnāliem ( piemēram, Pattern Recognition 2000.g.-2010.g. un citi ).

Praktiskajās un laboratorijas nodarbībās tiek izmantotas moderna datortehnika (t.sk. IBM datori, Dell, Apple Macintosh un citi) multivides un Internets. 2001-2010.g. maģistranti izveidoja fakultātes un institūta reklāmas klipu, kā arī institūta jauno mājas lapu (Web-site). Reklāmas klips atjaunots un pārveidots 2005.gadā un 2007. un 2010. gadā.

Sakarā ar to, ka tehniskā bāze ļoti strauji noveco un ir nepieciešams to uzlabot, tad mainās arī praktisko nodarbību un lekciju kurss.

Akadēmiskā personāla pētniecisko darbību skatīt tālāk punktā 8.3.

5.3. Programmas realizācijas resursu analīze

Programmas realizācija ir saistīta ar DITF un DAD institūta materiālo bāzi. „Automātikas un datortehnikas” maģistru studiju programmas priekšmetu pasniegšana un patstāvīgais darbs notiek 3 datorklasēs DITF Skaitļošanas centrā:

16 gab. HP Vectra VL Pentium III, monitors HP 19”, OS Windows 2000;

12 darba stacijas (Sun SPARC Station 20, Solaris 2.5.);

15 darba stacijas un serveris (Sun SPARC Station 10, Solaris 2.6.);

8 darba stacijas un serveris ( Pentium II 400, Windows 2000);

20 gab. HP Celeron 6000;

Virtuālais privātais tīkls VPI Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI), Dzērbenes 14 (Pentium IV – 2 datori, Pentium III – 1 dators, IBM 133 – 1 datorrs, AMD 5X86 – 1 dators).

10

Document info
Document views1264
Page views1298
Page last viewedSun Jan 22 15:16:22 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments