X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 100 / 255

1123 views

0 shares

0 downloads

0 comments

100 / 255

Mācību spēks:  Zigurds Markovičs, Dr.h.inž., profesors.

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Studiju veids: Akadēmiskā izglītība

Studiju līmenis: Maģistru studijas

Studiju virziens: Datorvadības sistēmas

Mācību priekšmeta apjoms: 4 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt datorvadības sistēmu maģistrantiem akadēmisku izglītību datorvadības sistēmu jomā (DVS): sistēmu klasifikāciju, ceidošanas pamatprincipus, attīstības tendences, modernos sasniegumus, zinātniskās izstrādnes datortehnikas pielietojumu un specifisko līdzekļu attīstību dažādās pielietošanas sfērās ražošanā, transportā, apkalpošanā, ekspluatācijā).

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Sniegt informāciju un informācijas analīzi sekojošos galvenajos priekšmeta jautājumos:

-

modernās ražošanas tehnoloģijas,

-

modernais tehnoloģiskais parks,

-

roboti, robokari, štabelieri, manipulatori,

-

universālās vadības ierīces,

-

specializētās vadības ierīces,

-

algoritmizācija,

-

programmatūra,

-

modernie vadības procesori un kontroleri,

-

tehniskā diagnostika.

Apakšuzdevumu secība pakārtota galvenajai idejai – datorvadības sistēmas projektēšanai, izejot cauri visām projekta stadijām.

Datorvadības sistēmu specialitātes maģistrantiem paredzēts akcentēt teorētiskos jautājumus dažādiem datorvadības pielietojumiem, izcelt zinātniskās izstrādnes, iesaistīt studentus mācību procesa pilnveidošanā (laboratorijas bāzes modernizācija) un zinātniskajā darbā.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

1.

E.Nakano. Ievads robottehnikā.// “Mir”, Maskava, 1988. 236 lpp. (krievu val.)

2.

Houps G. Ciparu skaitļošanas iekārtu projektēšana no integrālām shēmām // “Mir”, Maskava, 1984, 400 lpp. (krievu val.)

3.

Ražošanas sistēmu mikroprocesoru iekārtas. Red. Prof. Kolosovs.// “Mašīnbūve”, Ļeņingrada, 1988., 285 lpp.

4.

Proceedings of the 1-st International Conference on Flexible Manufacturing Systems.// Brighton, UK, October, 1982.

5.

S.I. Baranovs, V.A.Skļarovs. Ciparu iekārtas uz lielo integrālo shēmu bāzes ar matricu struktūru.// “Radio un sakari”, Maskava, 1986., 268 lpp.

6.

Z.Markovičs. Iebūvētās datorvadības sistēmas. Metodisks materiāls un disketes.// Rīga, RTU, 1995., 76 lpp.

7.

M.Grīnhofs. PLD. Programmējamās loģiskās ierīces. Metodisks materiāls pēc firmas Intel materiāliem.// Rīga, RTU, 1993.

8.

Z.Markovičs, V.Žuļins. Elastīgo automatizēto ražotņu vadības sistēmu projektēšana. Metodiski norādījumi kursa projektēšanai.// Rīga, RTU, 1991. 32 lpp.

9.

SIEMENS, SIMATIC S7-200. Programmable Controller system manual. Siemens AG, Nuernburg, 1998.

10.

Modicon. Ladder Logic Block Library user Guide.// AEG Schneider Automation, Inc. North Andover, MA 01845, 1996.

100

Document info
Document views1123
Page views1157
Page last viewedTue Jan 17 15:14:26 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments