X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 103 / 255

1125 views

0 shares

0 downloads

0 comments

103 / 255

Studiju veids Akadēmiskā

Studiju līmenis Maģistru

Studiju virziens Datorvadības sistēmas

Mācību priekšmeta apjoms 3 KP

Mācību priekšmeta mērķis

Dot studentiem teorētiskas un praktiskas darbības zināšanas par  programmējamiem loģiskiem kontrolleriem, to programmēšanu un pielietojumu automātikas sistēmās un industriālus tīklos.

Mācību priekšmeta uzdevumi

1.

Apgūt programmējamo loģisko kontrolleru vispārinātu struktūru un programmas attēlošanas veidus.

2.

Apgūt programmēšanas valodas STEP7 pamatinstrukcijas.

3.

Apgūt kodu bloku pielietojumu, datu un parametru tipus, diagnostikas iespējas.

4.

Apgūt S7-300 CPU komunikāciju industriālos tīklos.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts  

1.

SIMATIC S7-300 Programmable Controller, System manual, Siemens AG 2009.

2.

SIMATIC Automatisierungssystem S7-200, Systemhandbuch, Siemens AG 2008.

3.

A.Ozols. Programmējamais loģiskais kontrolleris SIMATIC S7-300, Lekciju konspekts.

Priekšmeta mācīšanas metode

Lekcijas, laboratorijas darbi un kursa darbs.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme

Vērtējuma “svari”:

Eksāmens-40%

Laboratorijas darbi-50%

Nodarbību apmeklēšana-10%

Prasības priekšmeta apguvei

Nodarbību apmeklēšana pēc studenta ieskatiem ņemot vērā studiju priekšmeta kalendāro plānu, regulāra, savlaicīga sagatavošanās pirms laboratorijas darbu veikšanas, kursa darba izstrāde un eksāmena kārtošana termiņā.

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām

Ir jāapgūst iepriekšējo lekciju un laboratorijas darbu materiāls

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs

Plānota lekcija-diskusija ar SIA “SIEMENS” pārstāvju piedalīšanos par tēmu “Programmējamo loģisko kontrolleru pielietojuma perspektīvas Latvijas tautsaimniecībā”.

Kalendārais plāns

N.p.k.

Temati

Datumi

1.

Programmējamie loģiskie kontrolleri (PLK), to vispārināta struktūra. SIMATIC S7-300 uzbūve un pamatīpašības

1.ned.

2.

PLK programmēšana. Programmas attēlošanas veidi (LAD, CSF un STL). Programmas pamatstruktūra. S7-300 programmēšanas pamati. Pamatnoteikumi vadības sistēmas izstrādāšanai. Programmas koncepcija. S7-300 programmēšanas veidi. S7-300 programmas struktūra.

2.ned.

3.

Programmatūra STEP7. Komunikācija starp datoru un PLK S7-300. Pamatnoteikumu izvēle. Jauna projekta veidošana.

3.ned.

4.

CPU atmiņas apgabalu tiešā adresēšana.

4.ned.

5.

Programmēšanas valodas. STEP7 instrukcijas. PLK S7-300

5.ned.

103

Document info
Document views1125
Page views1159
Page last viewedTue Jan 17 15:33:44 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments