X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 105 / 255

1342 views

0 shares

0 downloads

0 comments

105 / 255

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Priekšmeta uzdevumos ietilpst informācijas sniegšana, informācijas analīze un aprēķinu metodikas šādos jautājumos:

-

ekspertu zināšanu veidi,

-

ekspertu eksperimenta mērķi un uzdevumi,

-

zināšanu iegūšanas paņēmieni,

-

eksperimenta sagatavošana,

-

datu ieguve,

-

ekspertu vienprātības pakāpes noteikšana,

-

rezultējošo ranžējumu iegūšana,

-

rezultējošo vērtējumu iegūšana,

-

daudzkriteriālās situācijas,

-

ekspertu kolektīva uzlabošana,

-

vienprātības pakāpes paaugstināšana.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

1.

S.D.Bešeļevs, F.G.Gurevičs. Ekspertu vērtējumi.// “Zinātne”, Maskava, 1973., 158 lpp., (krievu val.).

2.

S.D.Bešeļevs, F.G.Gurevičs. Ekspertu vērtējumu matemātiski-statistiskās metodes.// “Statistika”, Maskava, 1974, 158 lpp. (krievu val.).

3.

B.G.Litvaks. Ekspertu informācija.// “Radio un sakari”, Maskava, 1982, 184 lpp. (krievu val.).

4.

Dalkey N. The Delphy Method: an Experimental Study of Group Opinion.// Rand Memo EM-5888-PR,1969.

5.

Maurice G. Kendall. Rank Correlation Methods.// Griffin London, 1970, 213 p.

6.

M.Kendal. Rangu korelācija.// “Statistika”, Maskava, 1975,213 lpp. (krievu val).

7.

Z.Markovičs. Ekspertu novērtējumu sistēmas. Metodisks materiāls un disketes .// Rīga, RTU, 1995. 69 lpp.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, praktiskās nodarbības, studiju darbs.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:

Eksāmens                                    50%

Studiju darbs                               40%

Darbs grupā                                 10%

Kopā                                           100%

Prasības priekšmeta apguvei:

Savlaicīga studiju darba  izstrāde, eksāmena savlaicīga nokārtošana.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Sagatavot iepriekšējo materiālu, lai varētu to praktiski pielietot aprēķinos.

Kalendārais plāns.

Ne

dēļa

Lekcijas temats

1

Ekspertu novērtēšanas metožu vieta un loma

2

Ekspertu novērtēšanas metožu īss apskats; galvenie uzdevumu tipi; ekspertu eksperimenta mērķi un uzdevumu varianti; ekspertu zināšanu iegūšanas

105

Document info
Document views1342
Page views1376
Page last viewedTue Jan 24 23:58:25 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments