X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 107 / 255

1182 views

0 shares

0 downloads

0 comments

107 / 255

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

7.

Gonzalez R., Woods R., Digital Image Processing, 3rd edition., Prentice Hall, 2008.

8.

Nixon M., Aguado A., Feature Extraction & Image Processing. 2nd edition, Academic Press, 2007.

9.

Г.Шлихт. Цифровая обработка цветных изобретений. ЭКОМ, Москва, 1997.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, laboratorijas darbi.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:

Radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajam un pētnieciskajam darbam.

Vērtējuma svari:

Eksāmens                                    50%

Laboratorijas darbi                      30 %

Piedalīšanās diskusijās                10%

Nodarbību apmeklēšana              10%

Kopā                                           100%

Prasības priekšmeta apguvei:

Regulāra nodarbību apmeklēšana, laboratorijas darbu pildīšana un aizstāvēšana noteiktajos termiņos.

Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:

Reālo situāciju apraksts un analīze, kur tiek izmantotas krāsu attēlu apstrādes metodes.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Pirms lekcijām jāatkārto  iepriekšējo lekciju viela. Pirms laboratorijas darbu izpildes ir jāiepazīstas ar konkrētu krāsu attēlu apstrādes algoritmu. Izstrādāt programmu, kas realizē šo algoritmu ar datora palīdzību.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:

Krāsu attēlu apstrādes metodes attīstības  tendences .

Kalendārais plāns.

Ne

dēļa

Lekcijas temats

Laboratorijas darbi

1.

Krāsu attēlu apstrāde. Attēlu uztvere. Spilgtuma un krāsas informācija.

2.

Krāsu modeļi: RGB, CMY, CMYK.

Krāsu attēlu atvēršana un rediģēšana.

3.

Krāsu modeļi: HSV, HLS, CIE, Lab.

4.

Pāreja no viena krāsu modeļa uz citu. Praktiskā realizācija. Attēlu grafiskie formāti (.bmp, .jpg un citi).

Pāreja no viena krāsu modeļa uz citu. Attēlu glabāšana dažādos formātos.

5.

Krāsu attēla īpašības. Attēla izmēri, izšķirtspēja. Kontrasta un spilgtuma jēdzieni.

6.

Attēlu intensitātes histogramma. Atsevišķo RGB kanālu histogrammas.

Krāsu attēla histogrammas izveide un attēlošana.

107

Document info
Document views1182
Page views1216
Page last viewedThu Jan 19 15:27:10 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments