X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 108 / 255

1324 views

0 shares

0 downloads

0 comments

108 / 255

7.

Kontrasta un spilgtuma korekcijas izmantojot attēla histogrammu.

8.

Krāsu attēla kvalitātes uzlabošana. Kontrasta un spilgtuma izmaiņas. Praktiskā realizācija

Spilgtuma izmaiņa un kontrasta korekcija.

9.

Krāsu attēlu segmentācija. Eksistējošie algoritmi.

10.

Segmentācija. Uz histogrammas balstīta segmentācija. Praktiskā realizācija.

Segmentācija. Uz histogrammas balstīta segmentācija.

11.

Segmentācija. Uz apgabaliem balstīta segmentācija.

12.

Krāsu apgabalu izdalīšana. Atsevišķā krāsu segmenta rediģēšana. Praktiskā realizācija.

Segmentācija. Uz apgabaliem balstīta segmentācija.

13.

Dažādi grafikas veidi: rastra grafika un vektorgrafika.

14.

Krāsu attēlu saspiešana. Zināmie algoritmi.

Krāsu attēla saspiešana.

15.

Krāsu attēlu apstrādes metožu praktiskie pielietojumi.

16.

Dažādu eksistējošo grafisko pakešu pārskats. Krāsu attēlu apstrāde izmantojot grafiskās paketes.

Darbu aizstāvēšana.

RTU studiju priekšmets "Mūsdienu datoru arhitektūra"

12216 Datoru tīklu un sistēmu teholoģijas katedra

Vispārīgā informācija

Kods

DST464

Nosaukums

Mūsdienu datoru arhitektūra

Studiju priekšmeta statuss programmā

Obligātais/Obligātais izvēles

Studiju priekšmeta līmenis

Augstākā līmeņa

Studiju priekšmeta tips

Akadēmiskais

Tematiskā joma

Datorika

Atbildīgais mācībspēks

Zagurskis Valerijs - Habilitētais doktors, Profesors

Apjoms daļās un kredītpunktos

1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas

LV, EN, RU

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija

Datoru arhitektūras attīstības tendences; jaunākie procesori un datu pārraides maģistrāles un tajos izmantotie risinājumi.Datoru arhitektūras attīstības vispārējās tendences un būtiskākie risinājumi; jaunākie datorsistēmu izveidei domātie funkcionālie mezgli un standarta funkcijas. Serveru un klasteru arhitektūras attīstības tendences. Procesoru un multiprocesoru platformu un starpprocesoru savienojumu veiktspējas analīze. Multivides procesoru  veidi.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs

Sagatavot speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt dažādu datoru arhitektūrā un infrastruktūrā sakņotu visādu procesu attīstību veicinošus risinājumus.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

   Prasības studentiem, lai sagatavotos laboratorijas un patstāvīgam darbiem:   

Semināri par visām lekciju tēmām. Darbs, saistīts ar inovācijas tehnoloģijas izpratne pa individuāli  uzdotiem  materiāliem  un tēmām.   

   Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:   

Pirms laboratorijas darba izpildes studentam jābūt sagatavotai atskaites teorētiskai daļai ar eksperimentālo rezultātu pierakstiem. Pirms lekcijas vēlams atkārtot iepriekšējās lekcijas vielu, lai varētu aktīvāk apspriest tematu.   

   Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - atzīme:   

Desmit ballu sistēmā tiek vērtētas studenta zināšanas par teorētisko vielu, par praktisko darbu, veicot darba uzdevumus.  

Literatūra

1Don Yentes and oth., Systems Analysis and Design PITMAN Publishing, 1994, 420 pp., ISBN 0-2736-0066-4.

108

Document info
Document views1324
Page views1358
Page last viewedTue Jan 24 09:47:44 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments