X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 109 / 255

1212 views

0 shares

0 downloads

0 comments

109 / 255

2. J.Hennesy, D. Patterson, Computer architecture, 2007 by Elsevier Inc.,621pp., ISBN13: 978-0-12-370490-0,  

3.  D. Patterson, J.Hennesy, Computer Organization and Design, 2007 by Elsevier Inc., 623pp, ISBN:978-0-12-370606-5,  

4. Lekciju konspekti.  

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai

DTSTK datoru klases

Nepieciešamās priekšzināšanas

DST308  ,Datoru arhitektūra

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

DST203   Ievads datoru arhitektūrā

Tematu izklāsts

Tēma

Stundu skaits

Datoru arhitektūru abstrakcijas un platformas.

2

Datoru klasifikācija pēc pielietojuma sfēras

2

Ražības novērtēšanas metodes

4

Aparatūras platformu tehniskais raksturojums

2

Pamatatmiņas organizācijas principi mūsdienu datoros

4

Daudzprocesoru arhitektūras un kešatmiņas koherences problēma

2

Moderno ievades/izvades iekārtas

2

Kompānijas Sun Microsystems procesoru SPARC arhitektūras īpatnības

2

Hewlett-Packard kompānijas PA-RISC procesori

2

Tehnoloģijā ražotās MIPS arhitektūras īpašības

2

Kompānijas IBM arhitektūras Power un kompānijas Motorolla, Apple īpatnības

6

Augstas gatavības un atteikumu izturīgas sistēmas

8

Datoru sistēmu klasteru risinājumi

4

Daudzprocesoru apvienošanas tīkli

6

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti

Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēj apspriest datoru arhitektūru pamatprincipus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzina  infrastruktūras elementus un tehnoloģiju dzīves ciklus.

Veiksmīgi nokārtots eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan situācijas analīzi ar uzdevumu sniegt priekšlikumus vadāmo procesu uzlabošanai ar tehnoloģiju implementācijas palīdzību.  

Spēj argumentēt datoru arhitektūru un infrastruktūru tehnoloģiju ieviešanas (vai arī neieviešanas) nepieciešamību atkarībā no ražošanas vadības procesa veida .

Situācijas analīzei izstrādāts  procesu uzlabošanas plāns, izmantojot gatavas tehnoloģiju komponentes.

Izmantojot atbilstošus rīkus, spēj patstāvīgi izmantot gatavus metodes un modelis, lai  integrētu dažāda veida procesos, izvēloties starp tiem piemērotākos attiecībā pret izvēlētiem mērķiem.

Veiksmīgi izpildīts patstāvīgais darbs

Priekšmeta struktūra

Daļa

Semestris

KP

Stundas nedēļā

Pārbaudījumi

Rudens

Pavasara

Vasaras

Lekcijas

Prakt d.

Laborat

Ieskaite

Eksām.

Darbs

1.

*

3.0

2.0

1.0

0.0

*

RTU studiju priekšmets "Multivides pielietojumi"

12216 Datoru tīklu un sistēmu teholoģijas katedra

Vispārīgā informācija

Kods

DST469  

Nosaukums

Multivides pielietojumi

Studiju priekšmeta statuss programmā

Obligātais/Obligātais izvēles

Studiju priekšmeta līmenis

Augstākā līmeņa

Studiju priekšmeta tips

Akadēmiskais

Tematiskā joma

Datorika

Atbildīgais mācībspēks

Ziema Māris - Doktors, Asociētais profesors

Apjoms daļās un kredītpunktos

1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas

LV, EN, RU

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija

Multivides pielietojumu jomas, multivides pielietojumu izveides tehnoloģijas, multivides datu struktūras, interfeisi; video un audio informācijas kodēšana (JPEG un MPEG), informācijas

109

Document info
Document views1212
Page views1246
Page last viewedFri Jan 20 14:39:50 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments