X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 110 / 255

1148 views

0 shares

0 downloads

0 comments

110 / 255

sistēmas; video/audio datu pārraides tīkli; mediju sinhronizācija; multivides lietojumu izveides metodes un tehnoloģijas.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs

Studiju priekšmeta mērķis ir sagatavot studentu tādā kompetenču un prasmju līmenī, lai viņš pārzinātu multivides lietojumu izmantošanu un izveidi, pārzinātu multivides lietojumu izveides metodes un tehnoloģijas, spētu orientēties galvenajās multivides lietojumu izmantošanas īpatnībās, spētu projektēt un izveidot multivides lietojumus, spētu izvēlēties atkarībā no izmantošanas veida piemērotākās multivides lietojumu izveides metodes un tehnoloģijas.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

Kurss sastāv no lekcijām (2 st.) un laboratorijas darbiem (1 st.). Students patstāvīgi analizē lekciju materiālus un literatūru, un, balstoties uz šādi iegūtām zināšanām, veic laboratorijas darbus. Laboratorijas darbos students praktiski izvēlas multivides lietojumu izveides metodes un tehnoloģijas un mācību uzdevumu veidā izstrādā multivides lietojumu fragmentus.

Literatūra

1. K.B. Furth, Editor-in-Chief. „Encyclopedia of Multimedia”, Springer, 2006

2. Z.N. Li, M.S. Drew. „Fundamentals of Multimedia”, Pearson Prentice Hall, 2004.

3. S.Weinstein. „The Multimedia Internet”, Springer, 2005.

4. R.Steinmetz “Multimedia- Technologie, Einfuerung und Grundlagen”, Springer-Verlag, 1995.

5. R.Steinmetz, K. Nahrstedt. „Multimedia Applications”, Springer, 2004.

6. M.K. Mandal „Multimedia Signals and Systems”, Flower Academic Publishers, 2003.

7. Encyclopedia of Computer Science, 2000

8. Botto F. Dictionary of multimedia and internet applications. A guide for Developers and Users, 1999

9. R.Steinmetz, K.Nahrsted. „Multimedia Systems”, Springer, 2004.

10.. K.R.Rao, Z.S. Bojkovic, D.A. Milovanovic. „Multimedia Communication Systems: Techniques, Standards, and Networks”, Prentice Hall PTR, 2002.

Internet resursi:

http://www.pcwebopedia.com

http://computers.cnet.com

http://ei.cs.vt.edu

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai

Ar datoru, projektoru un ekrānu aprīkota auditorija lekcijām, datorklase laboratorijas darbiem.

Nepieciešamās priekšzināšanas

Datoru arhitektūra, datoru tīkli, multimediju tehnoloģijas

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Datoru arhitektūra, Datoru tīkli, Multimediju tehnoloģijas

Tematu izklāsts

Tēma

Stundu skaits

Multivides izmantošana, piemēri

2

Multivides lietojumi

8

Multivides lietojumu izveides metodes

8

Multivides lietojumu izveides tehnoloģijas

8

Multivides lietojumu izmantošana  globālajā tīklā

8

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti

Rezultātu vērtēšanas metodes

Studiju priekšmeta apguves sekmīgs vērtējums nozīmē, ka students atbilstoši saņemtajam vērtējumam pārzina multivides lietojumu izmantošanu un izveidi, pārzina multivides lietojumu izveides metodes un tehnoloģijas, spēj orientēties galvenajās multivides lietojumu izmantošanas īpatnībās, spēj projektēt un izveidot multivides lietojumus, spēj izvēlēties atkarībā no izmantošanas veida piemērotākās multivides lietojumu izveides metodes un tehnoloģijas.

Eksāmens, kurš iekļauj 60% teorētisko daļu un 40% laboratorijas darbu rezultātus

Priekšmeta struktūra

Daļa

Semestris

KP

Stundas nedēļā

Pārbaudījumi

Rudens

Pavasara

Vasaras

Lekcijas

Prakt d.

Laborat

Ieskaite

Eksām.

Darbs

1.

3.0

2.0

0.0

1.0

*

RTU studiju priekšmets "Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra"

12216 Datoru tīklu un sistēmu teholoģijas katedra

Vispārīgā informācija

Kods

DST450

Nosaukums

Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra

110

Document info
Document views1148
Page views1182
Page last viewedWed Jan 18 15:31:01 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments