X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 111 / 255

1242 views

0 shares

0 downloads

0 comments

111 / 255

Studiju priekšmeta statuss programmā

Obligātais/Obligātais izvēles

Studiju priekšmeta līmenis

Augstākā līmeņa

Studiju priekšmeta tips

Akadēmiskais

Tematiskā joma

Datorika

Atbildīgais mācībspēks

Zagurskis Valerijs - Habilitētais doktors, Profesors

Apjoms daļās un kredītpunktos

1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas

LV, EN, RU

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija

Dalītās sistēmas un tīkli; tīklu operāciju sistēmu struktūras; atvērtu sistēmu mijiedarbības modeļi un to arhitektūras pielietojumi; tīklu un sistēmu arhitektūras sinhronā un asinhronā hierarhija; mobilo tīklu un sistēmu arhitektūra; protokolu arhitektūra un steks lokāliem, pilsētu un globāliem tīkliem.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs

Sagatavot speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt dažādās datoru tīklu tehnoloģijās sakņotus procesu attīstību veicinošus risinājumus

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

Semināri par visām lekciju tēmām. Studiju darbs, saistits ar innovacijas tehnoloģijas izpratne pa individuāli uzdotiem  materiāliem  un temam.     Desmit ballu sistēmā tiek vērtētas studenta zināšanas par teorētisko vielu, par praktisko darbu, veicot  uzdevumus, un par radošo pieeju, izstrādājot studiju darbu, ko raksturo ari vēlme veikt   zinātniski pētniecisko darbu..Vērtējuma "svari": Eksāmens un kontroldarbi(semināros)50 %,

Studiju proekts45 %,Nodarbību apmeklēšana5 %,Kopā:100 %

Literatūra

1.J.R. Freer, Computer communications and networks, IEEE Press, NY, 1996, 387pp., ISBN 0-7803-1179-5. ,2.S.M. Ballew, Managing IP Networks with Cisco Routers,4.ACM Academic Initiative materiāli  ttp://portal.acm.org/dl.cfm , IEEE Academic Initiative materiāls , http://www.computer.org/portal/web/csdl,5.DTSTK sagatavotie un izstrādātie mācību līdzekļi,V.Zagurskis, Bezvadu vides piekļuves vadības protokoli, 2005.g., 22.lpp., ( elektr . vers.),.V.Zagurskis,  Pārklājums bezvadu speciālajos sensoru tīklos, 2006.g., 21.lpp., ( elektr . vers.),V. Zagurskis, Bezvadu tehnoloģiju pielietošana sensoru tīklos, 2006.g., 99. lpp

.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai

Katedras auditorija un datoru klase

Nepieciešamās priekšzināšanas

DST309  ,Ievads datoru tīklos

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts

Tēma

Stundu skaits

Protokola mašīnas (galīgie automāti, aģenti) kā sadarbības procesu uzturētāji

2

Tīklu tehnoloģijas un mehānismi

4

Galvenie tīklu standarti  un to savietojamība

4

Lokālo tīklu ātrdarbīgās tehnoloģijas

6

Fast Ethernet (IEEE 802.3u) tehnoloģija

4

Tīklu tehnoloģija, kurā kā datu pārraides vide izmantots optiskās šķiedras kābelis

4

Pārraides vides

4

Maršrutēšanas protokoli

4

Klientservera tehnoloģija

4

ATM tīkli

4

Drošības infrastruktūras koncepcija

4

Virtuālie tīkli, tunelēšana

4

Starptīklu apmaiņas projektēšanas pamati

6

Bezvadu tīklu tehnoloģijas

4

Datu glabāšanas tīkli

4

Datortīklu servisa kvalitātes nodrošināšanas tehnoloģijas

2

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti

Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēj apspriest datoru tīklu pamatprincipus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzināt  infrastruktūras elementus un tehnoloģiju dzīves ciklus.

Veiksmīgi nokārtots  eksāmens, kas ietver gan teorētiskos jautājumus, gan situāciju analīzi

Spēj argumentēt tīklu tehnoloģiju ieviešanas (vai arī neieviešanas) nepieciešamību, atkarībā nouzdevumu veida.

Situācijas analīzei izstrādāts  procesu uzlabošanas plāns, izmantojot gatavus tehnoloģiju komponentus.

Izmantojot atbilstošus rīkus, spēj patstāvīgi izmantot gatavas metodes un modeļus, lai  integrētu tos datoru tīklu arhitektūrā  izvēloties paredzētajiem mērķiem piemērotākos risinājumuā

Patstāvīgi izpildīts praktiskais darbs.

Priekšmeta struktūra

111

Document info
Document views1242
Page views1276
Page last viewedSun Jan 22 00:17:15 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments