X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 112 / 255

1181 views

0 shares

0 downloads

0 comments

112 / 255

Daļa

Semestris

KP

Stundas nedēļā

Pārbaudījumi

Rudens

Pavasara

Vasaras

Lekcijas

Prakt d.

Laborat

Ieskaite

Eksām.

Darbs

1.

*

4.0

3.0

0.0

1.0

*

RTU studiju priekšmets "Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas"

12216 Datoru tīklu un sistēmu teholoģijas katedra

Vispārīgā informācija

Kods

DST462

Nosaukums

Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas

Studiju priekšmeta statuss programmā

Obligātais/Obligātais izvēles

Studiju priekšmeta līmenis

Augstākā līmeņa

Studiju priekšmeta tips

Akadēmiskais

Tematiskā joma

Datorika

Atbildīgais mācībspēks

Zagurskis Valerijs - Habilitētais doktors, Profesors

Apjoms daļās un kredītpunktos

1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas

LV, EN, RU

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija

Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmu arhitektūra, struktūra un funkcionēšanas īpatnības; analīzes metodes; dinamisko objektu identifikācija; sistēmu testēšana.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs

Sagatavot speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt dažādās signālu apstrādes tehnoloģijās sakņotus procesu attīstību veicinošus risinājumus.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

Patstāvigais darbs par visām lekciju tēmām, kas saistits ar inovatīvu tehnoloģiju izpratni. Darba tēmas uzdod individuāli.   

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:     

pirms semināra izpildes studentam jābūt sagatavotai atskaites teorētiskai daļai ar rezultātu pierakstiem; pirms lekcijas vēlams atkārtot iepriekšējās lekcijas vielu, lai varētu aktīvāk apspriest tematus.   

Literatūra

.I.G. Achenhussen, Signal Processing Technology and Applications, IEEE Technology Update Series, 1995, p. 531, ISBN 0-7803-2469-2.  

2. V.Zagurskis, Mācību un pārbaudīšanas līdzekļi, RTU DITF publikācijas tīklā, 2003-2009,  3.ACM Academic Initiative materiāli  http://portal.acm.org/dl.cfm , IEEE Academic Initiative materiāls , http://www.computer.org/portal/web/csdl

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai

Interneta datoru klase, Iegulto un bezvadu sistēmu un sensoru tīklu laboratorija

Nepieciešamās priekšzināšanas

Nepieciešams bakalaura akadēmiskais(profesionalais) grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs,matemātika, datoru arhitektūra

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts

Tēma

Stundu skaits

Furjē un Laplasa pārveidojumu pielietošana

2

Filtrācija un diskretizācija

8

Spektrālā analīze

2

Daudzkanālu analizatoru izmantošana

4

Dinamisko sistēmu testēšanas metodes

6

Analogi-diskrētā un diskrēti-analogā pārveido-šana

4

Sistēmas ar jauktiem signāliem

4

Signālu apstrādes mikroprocesoru sistēmu arhitektūra

2

Signālu apstrādes sistēmu komponentes

4

Virtuālo instrumentu programmatūra, iespraužamās datu iegūšanas plates

4

Tīklu sistēmas signālu apstrādei un procesiem

4

Skaņu signālu kodēšana

2

Attēlu kodēšana

2

Galvenās audio- un videoinformācijas pārraides problēmas

8

Akustisko un medicīnisko signālu apstrāde

2

Signālu apstrādes sistēmu un procesu analīzes projektēšanas līdzekļi

6

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana

Sasniedzamie studiju rezultāti

Rezultātu vērtēšanas metodes

Spēj apspriest  signālu apstrādes sistēmu pamatprincipus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzināt  

Veiksmīgi nokārtots  eksāmens, kas ietver gan

112

Document info
Document views1181
Page views1215
Page last viewedThu Jan 19 15:06:44 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments