X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 114 / 255

1293 views

0 shares

0 downloads

0 comments

114 / 255

RTU studiju priekšmetsScēnu analīze”

Mācību spēks: Aleksandrs Glazs, Dr.h.inž., profesors.

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Studiju veids: Akadēmiskā programma

Studiju līmenis: Maģistra studijas

Studiju virziens: ATTĒLU APSTRĀDE UN DATORGRAFIKA

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt akadēmisko izglītību scēnu analīzē

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Apgūt sintaktisko pieeju attēlu aprakstam scēnu analīzē, attēlu aprakstīšanas valodas, kontūru un apgabalu izdalīšanu, 2D un 3D modeļus scēnu analīzē.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

10.

D. Forsyth, J. Ponce. Computer Vision. A modern approach. Prentice-Hall, Inc., 2000

11.

E.Davies. Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities. 2nd Edition, Academic Press, 1997.

12.

W.Pratt. Digital Image Processing. Second Edition, I.Wiley & Sons, Inc., 1991.

13.

Р.Дуда, П.Харт. Распознавание образов и анализ сцен, Москва, Мир, 1978.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, laboratorijas darbi, studiju darbs.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:

Radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajam un pētnieciskajam darbam.

Vērtējuma svari:

Eksāmens                                    40%

Darbs laboratorijas grupā            20 %

Studiju darbs                               20%

Piedalīšanās diskusijās                10%

Nodarbību apmeklēšana              10%

Kopā                                           100%

Prasības priekšmeta apguvei:

Regulāra nodarbību apmeklēšana, laboratorijas darbu pildīšana noteiktajos termiņos. Studiju darba pildīšana un aizstāvēšana.

Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:

Reālo situāciju apraksts un analīze, kur tiek izmantotas scēnu analīzes metodes,.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Pirms lekcijas jāatkārto iepriekšējās lekcijas viela. Pirms laboratorijas darbu izpildes ir jāiepazīstas ar konkrētu algoritmu un izstrādāt programmu, kas realizē šo algoritmu ar datora palīdzību.

114

Document info
Document views1293
Page views1327
Page last viewedMon Jan 23 14:49:39 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments