X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 117 / 255

1178 views

0 shares

0 downloads

0 comments

117 / 255

Mācību priekšmeta uzdevums: Galvenie priekšmeta uzdevumi studentu apmācībai ir:

1)

noteikt kaitīgos ražošanas faktorus un tos prognozēt;

2)

izmērīt šo faktoru parametrus un zināt to normēšanas principus saskaņā ar Eiropas standartiem;

3)

zināt aizsardzības no kaitīgiem bīstamiem faktoriem metodes un principus ;

Nr. p/k.                                                               Temats

Stundu skaits

Lekcijas

Lab.d.

1.            Vispārīgie jautājumi

1.1.     Latvijas Repubikas likums par darba aizsardzību, likums  par darba inspekciju. Darba ; aizsardzības   jēdziens.    Kursa    sastāvdaļas.    Terminoloģija.    Darba    aizsardzības likumdošanas akti.    Darba drošības standarti, normas un noteikumi.    Instrukcijas un instruktāža.    Kontrole   un    uzraudzība   darba   aizsardzībā.    Darba       aizsardzības organizācija    valstī un uzņēmumā.   Atbildība  par  darba aizsardzības  noteikumu neievērošanu     Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite. Traumatisma analīzes metodes.

3,5

2.            Ražošanas sanitārija

2.1. Ražošanas sanitārija jēdziens.  Kaitīgie ražošanas    faktori   To iedarbība uz cilvēka            organismu. Normēšanas principi. Pasākumi kaitīgo faktoru iedarbības novēršanai vai samazināšanai   Atmosreras piesārņojuma avoti.  Meteoroloģiskie apstākļi ražošanas telpā.   Meteoroloģisko   apstākļu   iedarbība   uz   cilvēka   organismu.   Meteoroloģisko apstākļu normēšana.

1,0

2.2.    Putekļi.   Putekļu  iedarbība  uz cilvēka  organismu    Pniemokoniozes.   Faktori,   no kuriem  atkarīgs  putekļu   iedarbības  smagums.   Putekļu  koncentrācijas   normēšana. Aizsardzības pasākumi

0,5

2 3    Toksiskās vielas. Akūta   un hroniska saindēšanās.    Faktori, no kuriem     atkarīgs kaitīgās vielas   iedarbības smagums. Vielu   iedalījums   pēc to iedarbības uz atseviš­ķiem orgāniem.  Vielu koncentrāciju    normēšana.     Saindēšanās profilakse.  Pirmā palīdzība pie akūtas saindēšanās un ķīmiskiem apdegumiem.

1,0

2.4.

Radioaktīvais (jonizējošais) starojums. Radioaktīvā starojuma iedarbība uz apkār­tējo vidi un cilvēka organismu. Mērvienības un normēšana. Aizsardzības pasākumi.

0,5

2.5.

Elektro-magnētiskais lauks. Elektro-magnētisko lauku iedalījums pēc frekvences Radioviļņu diapazona elektro-magnētiskā lauka iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvceka organismu normēšana. Aizsardzības pasākumi. Lāzera starojuma iedarbība uz cilvoeka organismu. Aizsardzība.

0,5

2.6.

Troksnis  un   vibrācijas.   Trokšņa   iedarbība   uz  cilvēka   organismu.   Vibrāciju iedalījums un iedarbība. Vibroslimība.  Mērvienības.  Trokšņa un  vibrāciju  līmenis. Normēšanas principi. Galvenie trokšņa un vibrāciju samazināšanas pasākumi. Ultraskaņa. Tās iedarbība uz cilvēka organismu un aizsardzības pasākumi.

2,0

3.

3. 1

Apgaismojums

Apgaismojums  Apgaismojuma nozīme, mērvienības, iedalījums. Apgaismojumam uzstādītās prasības. Apgaismojuma avoti. Gaismekļi.

1,0

4.

4.1

Drošības tehnika

Jēdziens.    Ražošanas bīstamie faktori.     Iekārtu un procesu drošTbas vispārīgie jautājumi. Signālkrāsas un drošTbas zīmes. DrošTbas tehnikas   prasības   pacelšanas iekārtām. Iekraušanas izkraušanas, rakšanas darbu organizācija.

1,0

4.2

Elektrodrošība Strāvas  iedarbība uz cilvēka organismu. Iedarbības veidi.   Faktori, no kuriem atkarīgs strāvas   iedarbības smagums: ķēdes   parametri, strāvas plūšanas ceļi.    iedarbības ilgums   Telpu klasifikācija pēc elektrobīstamības. Soļa spriegums Pieskares   spriegums.    Aizsardzības    pasākumi.    Pirmā palīdzība strāvas trieciena gadījumā

2,5

4.3.

Statiskā  elektrība.   Elektrostatisko   lādiņi   bīstamība   un   aizsardzība   pasākumi. Atmosfēras elektrostatiskās izlādes bīstamība. Zibensaizsardzība.

0,5

.

117

Document info
Document views1178
Page views1212
Page last viewedThu Jan 19 14:01:23 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments