X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 118 / 255

1229 views

0 shares

0 downloads

0 comments

118 / 255

5. 5.1.

Ugunsdrošība

Latvijas Republikas likums par ugunsdrošību.  Valsts ugunsdrošības noteikumi. Degšana,     tās     veidi     un     nosacījumi.     Materiālu     ugunsbīstamības     rādītāji. Pašuzliesrnošana  un  pašaizdegšanās   Degošu  gāzu,  tvaiku  un  putekļu   maisījumu sprādzienbīstamība    Būvmateriālu   un   konstrukciju   degamība   un   ugunsizturība. Ugunsdrošības   profilakses   pasākumi   Cilvēku evakuācijas nodrošināšana. Dzēšanas vielas un līdzekļi. Ugunsdrošības sakari un signalizācija. Ugunsdrošības organizācija republikā, uzņēmumā.

2,0

Pamatliteratūra:

l  LR normatīvie akti par darba aizsardzību. 5. papildin. izdevums ar grozījumiem un papildinājumiem, kas

izsludināti līdz 01.06.99. g. KIF "Biznesa komplekss". Rīga, 1999. 228 Ipp. 2.V.Kozlovs,.Brigers,V.Ziemeiis.Darba un apkārtējās vides aizsardzība.Lekciju konspekts.IV daļa. -RTU, 1994.

-81 Ipp

3. V.Kozlovs, R.Lūsis Darba un apkārtējās vides aizsardzība Mācību līdzeklis. II daļa. - RTU, 1992. - 72 Ipp.

4. V.Kozlovs, R.Lūsis, V.Urbāne Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Mācību līdzeklis, l daļa. - RTU, 1991.

-

80 Ipp

5.  R. Večena. Atmosfēras un ražošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Lekciju konspekts. - RTU, 1991.6. Darba aizsardzība. I daļa. Mācību līdzeklis. /I.Korobova, I.Paukša, R.Večena, V.Ziemelis / - RPI, 1988. - 100 Ipp.

7. Ugunsdrošības pamati. Mācību līdzeklis, / I.Korobova, I.Paukša, R.Večena, V.Ziemelis/. - RPI, 1983. - 100 Ipp.

8.

Aizsardzība pret ražošanas troksni un vibrācijām Elektrodrošības pamati. Mācību Idzeklis. / I.Korobova, R. Večena /   - 1977 - 94 Ipp.

9.

Ražošanas sanitārijas pamati - RPI, 1977 - 80 Ipp

Literatūra patstāvīgajam darbam:

l  Oxpana rpyaa b Mainu Hocrpoemm. FloA pe£. E 5\ KDjanHa M. MaiuHHOCTpoeHMe. 1991.

2. KonapaTbCB A.M., MecreHKHH H.M. OxpaHa rpyaa b CTponrejibCTBe. M. Bbiciuafl tuKOJia. 1990

3 CajiOB A H. Oxpana rpvaa na npezmpmrniHx aBTOMOOHJībHoro TpaHcnopra M. TpaHcnopT. 1989. 312 c

4.

OxpaHa Tpyjia b xhmhhcckoh npoMbiiimeHHocm /floji peji. f.B.MaxapOBa,    xhmhh,    1989. 496 c.

5.

Co4>oHOBCitHH B.H. OxpaHa rpyna Ha TeKemnbHbix npejuipHHTHflx.    M., JIernpOM6biTH3flaT,  1987.  184 c.

6.

fleHHCCHKO  r.Cj>.   OxpaHa Tpyfla  (on* CTyAemx>B ^ohommmcckmx cneuHMbHOcrcH).   M.,BbICUJilfl   LLJKOJia, 1985.-  318  C.

7.

hojihh n.A. OcHoBbi TexHHHecKQH OesonacHOCTH b aneKTpoycraHOBKax. M., SneproHanaT.    1984.

8.

Paland N Schedes R. Occupational safety and health in Germany. - Bonn, 1992. - 96 p

RTU studiju priekšmetsDatorredze”

Mācību spēks: Aleksandrs Glazs, Dr.h.inž., profesors.

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

118

Document info
Document views1229
Page views1263
Page last viewedSat Jan 21 11:55:30 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments