X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 119 / 255

1127 views

0 shares

0 downloads

0 comments

119 / 255

Studiju veids: Akadēmiskā programma

Studiju līmenis: Maģistra studijas

Studiju virziens: ATTĒLU APSTRĀDE UN DATORGRAFIKA

Mācību priekšmeta apjoms: 4 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt akadēmisko izglītību datorredzē

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Apgūt 2D un 3D objektu attēlošanas specifiku, tiešā un inversā perspektīvā transformācijā, projektīvie invarianti un stereoskopiskā uztvere.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

14.

D. Forsyth, J. Ponce. Computer Vision. A modern approach. Prentice-Hall, Inc., 2000

15.

E.Davies. Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities. 2nd Edition, Academic Press, 1997.

16.

R.Schalkoff. Digital Image Processing and Computer Vision. I.Wiley & Sons, Inc., 1991.

17.

R.Haralick, L.Shapiro. Computer and Robot Vision. Addison-Wesley Publishing Company, 1993.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, studiju darbs.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:

Radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajam un pētnieciskajam darbam.

Vērtējuma svari:

Eksāmens                                     40%

Praktiskās nodarbības                  10%

Laboratorijas darbi                      10 %

Studiju darbs                               20%

Piedalīšanās diskusijās                10%

Nodarbību apmeklēšana              10%

Kopā                                           100%

Prasības priekšmeta apguvei:

Regulāra nodarbību apmeklēšana, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbu pildīšana noteiktajos termiņos. Studiju darba pildīšana un aizstāvēšana.

Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:

Reālo situāciju apraksts un analīze, kur tiek izmantotas datorredzes metodes (t.s. datorgrafikā),.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

119

Document info
Document views1127
Page views1161
Page last viewedTue Jan 17 20:08:44 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments