X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 121 / 255

1129 views

0 shares

0 downloads

0 comments

121 / 255

Studiju veids:Akadēmiskās

Studiju līmenis:Maģistru

Studiju virziens:Datortorvadības sistēmas

Mācību priekšmeta apjoms:3 KP

Mācību priekšmeta mērķis: Iepazīties ar mūsdienu medicīnas elektroniskajām iekārtām un datorsistēmām.

Mācību priekšmeta uzdevumi: Apgūt medicīnas elektronisko iekārtu darbības pamatprincipus un uzbūvi; iepazīties ar:

-

datu apstrādes un sistēmu vadības pamata algoritmiem, sistēmu tehnisko uzbūvi un projektēšanas principiem,

-

specifiskajām   prasībām   medicīnas   iekārtu   drošumam   un   tā realizācijas iespējām.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts: Sk. Pielikumu

Priekšmeta mācīšanas metode: Pamatā lekcijas, jo nav tieši priekšmetam atbilstošu visaptverošu mācību grāmatu. Pārnesamo iekārtu demonstrācija. Medicīnas sistēmu ineraktīvā datordemonstrācija. Darbs grupā (praktiskais darbs) ar medicīniskās informācijas apstrādes programmām. Situāciju analīze, diskusijas.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi - atzīme: Spēja uztvert un saprast priekšmeta mērķi; prasme pielietot agrāk iegūtās zināšanas citos akadēmiskajos priekšmetos (fizikā, elektrotehnikā, matemātikā u.c.); izpratne par sistēmās notiekošajiem procesiem. Radoša pieeja problēmai, spēja rast savu risinājumu.

Vērtējuma svari:

Eksāmeni un kontroldarbi- 50%

Darbs grupā- 20%

Piedalīšanās diskusijās, aktivitāte- 20%

Nodarbību apmeklēšana-10%

100%

Prasības priekšmeta apguvei: Regulāra nodarbību apmeklēšana, piedalīšanās diskusijās, izpratne par procesiem, svešvalodas (vismaz angļu) zināšana lasīšanas līmenī, elementāras zināšanas cilvēka anatomijā un fizioloģijā. Spēja strādāt ar literatūru un datoru.

Priekšmeta situāciju apraksti un analīze:

Lielākai dajai studentu nav bijusi tieša saskarsme ar medicīnu un medicīnas iekārtām - priekšmeta izklāstā da[u laika jāizlieto aprakstot situācijas, kur un kādēļ jālieto iekārtas un sistēmas. Da[a modernajās medicīnas iekārtās pielietoto fizikālo principu un tehnoloģiju pamati vēl nav ietverti fizikas kursā, un nepieciešams laiks to izskaidrošanai.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Atkārtot iepriekšējās tēmas vai lekcijas saturu; atkārtot ar nākamo tēmu saistītās pamatzināšanas (fizikā, elektrotehnikā u.c.). Ja iespējams, iepazīties ar par tēmu atrodamiem materiāliem internetā.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati un saturs:

1.Mūsdienu medicīnas aparātu būves principi.

121

Document info
Document views1129
Page views1163
Page last viewedTue Jan 17 21:37:12 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments