X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 124 / 255

1156 views

0 shares

0 downloads

0 comments

124 / 255

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

1. Specializējošie priekšmeti

RTU studiju priekšmetsDatorgrafika”

Mācību spēks: Aleksandrs Glazs, Dr.h.inž., profesors.

          Ivars Kivlāns, inž.zin.maģ., lektors

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Studiju veids: Akadēmiskā programma

Studiju līmenis: Maģistra studijas

Studiju virziens: ATTĒLU APSTRĀDE UN DATORGRAFIKA

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt akadēmisko izglītību datoru  grafikā

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Apgūt 2D un 3D objektu attēlošanas specifiku, dzēšanas operācijas, splainu funkcijas un interpolācijas metodes, Bezjē līknes un virsmas, fraktālās ģeometrijas metodes, projekcijas un perspektīvie pārveidojumi.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

1.

J.Foley, A.van Dam, S.Feiner, J.Hughes. Computer Graphics. Principles and Practice. Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1993.

2.

D.Hearn, M.Pauline-Baker. Computer Graphics. Second Edition, Prentice-Hall, Inc., 1994.

3.

P.Egerton, W.Hall. Computer Graphics. Mathematical First Steps. Prentice-Hall Europe, 1998.

4.

Е.Шикин, А.Боресков. Компзютерная графика. Динамика, реалистические изобрежения. Москва, Диалог- МИФИ, 1997.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, laboratorijas darbi, studiju darbs.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:

Radošas spējas attīstīt un izmantot priekšmetā iegūtās zināšanas praktiskajam un pētnieciskajam darbam.

Vērtējuma svari:

Eksāmens                                    40%

Laboratorijas darbi                     20 %

Studiju darbs                               20%

Piedalīšanās diskusijās              10%

Nodarbību apmeklēšana          10%

Kopā                                       100%

124

Document info
Document views1156
Page views1190
Page last viewedWed Jan 18 20:56:03 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments